NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

Seminarium wyjazdowe Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami: 11-12 maja 2023 r., Szczyrk, Hotel Skalite

więcej informacji TUTAJ

 

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2022 ROKU:

3 października 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia:
1) Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie Prawo wodne, dotyczące zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) Inne zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
a. kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i prowadzenie ewidencji tych umów;
b. rodzaje odpadów, które gminy mają obowiązek przyjmować w PSZOK (w szczególności odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów niebezpiecznych);
3) Inne bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

 

5 kwietnia 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia:
1) Umowy na odbieranie odpadów i ich kontrola;
2) Jak „szukać” mieszkańców w zabudowie wielolokalowej?
3) Ograniczenia w odbiorze bioodpadów;
4) Kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu odpadów komunalnych;
5) Sprawy dotyczące uchodźców –  złożenie deklaracji przez właścicieli;
6) Inne bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ: