NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

Seminarium dedykowane Członkom Komisji ds. GOK pt. „System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – przegląd najnowszego orzecznictwa i bieżące problemy samorządów”
Termin: 18 marca br. (poniedziałek)
Więcej informacji TUTAJ

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2022 i 2023 ROKU:

4 września 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia:

  1. Problemy w zakresie segregacji odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielolokalowej i przedyskutowanie propozycji ich rozwiązywania;
  2. Obowiązki kontrolne gmin dotyczące pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków) – omówienie rekomendacji przygotowanych przez Grupę Roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
  3. Inne bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

 

11-12 maja 2023 r., seminarium wyjazdowe Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami, Szczyrk – Hotel Skalite

Program_seminarium_GOK_11-12.05.2023_w. z 10.05

3 października 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia:
1) Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie Prawo wodne, dotyczące zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) Inne zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
a. kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i prowadzenie ewidencji tych umów;
b. rodzaje odpadów, które gminy mają obowiązek przyjmować w PSZOK (w szczególności odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów niebezpiecznych);
3) Inne bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

5 kwietnia 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia:
1) Umowy na odbieranie odpadów i ich kontrola;
2) Jak „szukać” mieszkańców w zabudowie wielolokalowej?
3) Ograniczenia w odbiorze bioodpadów;
4) Kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu odpadów komunalnych;
5) Sprawy dotyczące uchodźców –  złożenie deklaracji przez właścicieli;
6) Inne bieżące problemy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ: