Wprowadzenie

I. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności stron internetowych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Określa on zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Użytkowników serwisów internetowych. II. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Korzystając ze stron internetowych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników stron internetowych gromadzone są na dwa sposoby: 1. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych. 2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych: a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwer automatycznie zapisuje takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, adres IP – zanonimizowany, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny; b. pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do urządzenia Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Mechanizm działania plików cookies

I. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. III. Pliki cookies nie łączą się z żadnymi innymi danymi, a zwłaszcza z danymi osobowymi. IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. V. Śląski Związek Gmin i Powiatów przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:

– właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników; – zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika takich jak zmiana wielkości lub kontrastu czcionki; – nie powtarzania Użytkownikowi komunikatu o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.

VI. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. VII. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych. VIII. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. IX. Użytkownik może samodzielnie zablokować automatyczne zbieranie danych przez narzędzia Google Analytics poprzez instalacje do przeglądarki dodatku blokującego kod JavaScript Google Analytics. Producenci przeglądarek internetowych umożliwiają również uruchomienie przeglądarki w tzw. trybie „bez śledzenia”. Instrukcje włączenia tego trybu znajdują się na stronach internetowych producentów przeglądarek.

W jakim celu wykorzystywane są informacje

I. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych. II. Zebrane dane nie są i nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami Związku. Dostęp do danych pozyskanych automatycznie (które nie są danymi osobowymi) posiada również firma Google Inc., dane to wykorzystywane są do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.

Rejestracja na wydarzenia organizowane przez administratora (konferencje, szkolenia, warsztaty, inne formy szkoleniowe)

I. Administratorem danych osobowych jest Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 43/5 40-048 Katowice, adres email: zwiazek@silesia.org.pl. II. Inspektorem Ochrony Danych jest:

  • Inspektor Ochrony Danych p. Dariusz Kozłowski – adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
  • Zastępca Inspektora Ochrony Danych p. Zbigniew Murjas – adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

III. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 1. Przeprowadzenia konferencji/ szkolenia/ warsztatu/ innej formy szkoleniowej w tym:

a. wysłania zaproszeń; b. obsługi zgłoszeń/ rejestracja uczestników; c. weryfikacji obecności uczestników; d. dostosowania warunków uczestnictwa dla osób z niepełnosprawnościami; e. wydania certyfikatów / potwierdzeń uczestnictwa; f. dokumentacji szkolenia/warsztatów/konferencji (w tym audio-wizualne); g. informowania o wybranych szkoleniach/ konferencjach/ warsztatach przeprowadzanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

2. Ewaluacji. 3. Monitoringu. 4. Archiwizacji. 5. Kontroli.

IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu/ warsztacie/ konferencji i innych formach szkoleniowych. V. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. VI. Dane osobowe będą przechowywane w formie, która pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów. VII. Pozyskane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Związek Gmin i Powiatów (dalej: ŚZGiP) z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 43/5;

2) wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany powyżej adres administratora danych lub pocztą elektroniczną na adres email: zwiazek@silesia.org.pl;

3) przetwarzanie danych przez ŚZGiP prowadzone jest w celu realizacji statutowych celów ŚZGiP (w nawiązaniu do art. 6. pkt 1) lit. f RODO), a w szczególności w celu prawidłowej organizacji i obsługi organizowanych przez ŚZGiP wydarzeń;

4) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z formularzy zgłoszeniowych (także ankiet) dostępnych na stronie ŚZGiP, a tym samym uczestnictwo w organizowanych przez ŚZGiP wydarzeniach;

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu (w tym współorganizatorom poszczególnych wydarzeń) oraz podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

6) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane;

Inspektorzy danych osobowych w ŚZGIP

  • Inspektor Ochrony Danych p. Dariusz Kozłowski – adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
  • Zastępca Inspektora Ochrony Danych p. Zbigniew Murjas – adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Bezpieczeństwo informacji

I. Poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Stosujemy urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych posiadają jedynie ci pracownicy którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności. II. Opuszczając niniejszą stronę poprzez odnośniki do innych stron internetowych Użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Zalecamy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), wynikający z: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (m. in. art. 6,7,110,114-116, 140) oraz Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z późn. zm.).