Zasady udzielania patronatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

1. Niniejsze zasady dotyczą w szczególności patronatu honorowego, instytucjonalnego lub środowiskowego.

2. Patronat Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest wyrazem szczególnego poparcia, podkreślającym rangę i wyjątkowy charakter wydarzenia, które w znaczącym stopniu przyczynia się do:
a. integracji samorządów lokalnych województwa śląskiego;
b. wspierania rozwoju samorządności terytorialnej;
c. rozpowszechniania modelowych rozwiązań w dziedzinie polityki samorządowej, usług publicznych, organizacji pracy samorządu;
d. promowania osiągnięć gmin i powiatów członkowskich;
e. rozwoju lokalnego i regionalnego.

3. Patronatem mogą zostać objęte w szczególności przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, historycznym, kulturalnym, popularno-naukowym, społecznym, sportowym, turystycznym, rekreacyjnym, organizowane przez gminy i powiaty członkowskie Związku oraz inne instytucje lub gremia współpracujące ze Związkiem.

4. Zarząd Związku może objąć patronatem wydarzenia organizowane przez podmioty niewspółpracujące ze Związkiem, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla członków Związku.

5. Patronatem co do zasady nie zostaną objęte przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym oraz wydarzenia, podczas których prowadzone są zbiórki pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Związku może objąć patronatem takie wydarzenia jeśli zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla członków Związku.

6. Jeżeli udział w przedsięwzięciu jest odpłatny dla przedstawicieli jst, udzielenie patronatu może być uzależnione od przyznania przez organizatora ulgi w opłacie dla uczestników z gmin i powiatów członkowskich Związku.

7. Z wnioskiem o objęcie wydarzenia patronatem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów występuje organizator wydarzenia, na co najmniej 30 dni przed planowaną datą wydarzenia. Adresatem wniosku o patronat powinien być Zarząd Związku.

8. Wniosek musi zawierać pełny opis przedsięwzięcia, z dokładnym wskazaniem daty oraz miejsca wydarzenia. Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia.

9. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy występować każdorazowo.

10. Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem należy przesłać pocztą na adres: Śląski Związek Gmin i Powiatów, ul. Kościuszki 43/5, 40-048 Katowice, lub przesłać drogą elektroniczną na adres: zwiazek@silesia.org.pl.

11.  Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku. Wnioski które wypłyną na 3 dni przed planowanym posiedzeniem Zarządu, zostaną skierowane na kolejne posiedzenie, o ile Dyrektor Biura Związku nie postanowi inaczej.

12. Organizator może zostać poproszony o uzupełnienie informacji dot. planowanego wydarzenia (w szczególności zasad udziału, odpłatności, zasięgu oddziaływania itp.).

13. Przyznanie patronatu nie jest jednoznaczne ze wsparciem finansowym, rzeczowym, promocyjnym lub organizacyjnym.

14. O decyzji Zarządu Związku organizator informowany jest pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie po podjęciu decyzji.

15. W przypadku otrzymania patronatu, organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia zobowiązany jest do poinformowania współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie, a także do informacji o tym fakcie oraz zamieszczenia logo Związku we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych wydarzenia.
Logo Związku do pobrania, znajduje się na stronie www.silesia.org.pl.

16. W szczególnych przypadkach (zwłaszcza w wypadku naruszenia ustalonych przez strony ewentualnych świadczeń dodatkowych w ramach udzielonego patronatu) Zarząd Związku może odstąpić od udzielonego patronatu, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

17. W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje Przewodniczący Związku.

Pobierz logotyp Związku