poziome loga, od lewej programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Informacje o projekcie

Projekt pt. „Dostępny samorząd 2.0” realizowany w partnerstwie przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Lider Partnerstwa), Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany w ramach Działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2028
Wartość projektu: 100,9 mln złotych

Opis projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji JST dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt stanowi kontynuację oraz rozwinięcie działań z zakresu poprawy dostępności w JST realizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Działaniu 2.18 PO WER.

Przewidziane działania w ramach projektu stanowić będą ofertę wsparcia dla JST w zakresie poprawy dostępności i pozwolą samorządom nabyć know-how w zakresie planowania długofalowych działań w obszarze dostępności. Projekt w sposób kompleksowy odpowiadał będzie na wyzwania związane z zapewnianiem dostępności w JST wynikające z obowiązków ustawowych (ust. z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm) oraz wspierał będzie osiągnięcie celów strategicznych zapisanych w Programie Dostępność Plus.

Główne zadania

Zadanie nr 1 – opracowanie i wdrożenie SDS w JST;
Zadanie nr 2 – realizacja procesu szkoleniowo-doradczego na rzecz JST objętych wsparciem oraz realizacja przez JST działań inwestycyjnych w formule grantowej;
Zadanie nr 3 – szkolenia on-line dla koordynatorów dostępności w JST, które nie zostaną objęte wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja JST do projektu

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło nabór JST z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego do udziału w projekcie „Dostępny Samorząd 2.0”.

Nabór do udziału w projekcie potrwa do 4 lipca 2024 r. (czwartek), a szczegółowe informacje, wraz z regulaminem naboru oraz kompletem załączników znajdziecie Państwo na stronie projektu lub poprzez przekierowanie w poniższym przycisku REKRUTACJA.