§ 29

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku nie podlegającym Zarządowi Związku w zakresie wykonywania kontroli.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres pięciu lat. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa do momentu prawnie skutecznego wyboru Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
  4. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu, ani też pozostawać z członkami Zarządu Związku w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
    4a. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
    4b. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swoich funkcji nie otrzymują wynagrodzeń, diet, ani też zwrotu kosztów.
  5. Rezygnacja Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej jest prawnie skuteczna z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwały o przyjęciu rezygnacji.