Posiedzenie w dn. 22 lutego 2022 r.

szkolenie,symbol

22 lutego odbyło się zdalne posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS). Spotkanie miało miejsce w ramach prezydencji, którą pełni od stycznia Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, koordynując wspólne działania.

Spotkanie otworzył, witając gości i prezentując porządek obrad, Grzegorz Świetlik, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.

Dyrektywa „w sprawie wody”

W pierwszej części posiedzenia miała miejsce prezentacja kwestii związanych z wdrażaniem w małych i średnich gminach dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Temat ten omówiła prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch. W swoim wystąpieniu pani Profesor przypomniała ważne dla gmin terminy, które wynikają z powyższej dyrektywy oraz podstawowe warunki skutecznego zarządzania ryzykiem.

Odniosła się również do konieczności opracowania krajowych mierników i wskaźników procesów niezbędnych do oceny standardów zaopatrzenia w wodę pitną. W tym zakresie pani Profesor zwróciła uwagę na to, że przy kształtowaniu taryf należy uwzględniać takie aspekty jak: poziom i koszty świadczenia usług, wpływ na środowisko i zdrowie.

Izabela Zimnoch zwróciła także uwagę na potrzebę udziału gmin w procesie opracowywania przepisów prawnych krajowych standardów, aby obowiązki i odpowiedzialność za realizację tych zadań była jasno i jednoznacznie określona.

Przyjęcie stanowisk w ważnych sprawach dla samorządu

Podczas posiedzenia zgromadzeni przedstawiciele samorządowych organizacji przyjęli następujące stanowiska:

  • w sprawie zwiększenia procentowego udziału gminy we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dla gmin, które na swoim terenie posiadają instalacje termicznego przetwarzania odpadów;
  • w sprawie zmiany art. 9 ust. 2 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;
  • w sprawie urealnienia stawek za usługi wodno-kanalizacyjne;
  • w sprawie zmiany przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, poprzez zmianę zapisu art. 2 ust. 1 lit b) oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w sprawie utworzenia nowych funkcjonalności wydawania odpisów aktów stanu cywilnego przez urzędy stanu cywilnego z systemu rejestru stanu cywilnego;
  • w sprawie kanałów technologicznych przy budowie/przebudowie dróg gminnych z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

OPOS przyjął również opinię dotyczącą podjęcia działań związanych z rozstrzygnięciem przyjęcia definicji  zawodu „Strażnik Gminny/Miejski”.

Wszystkie stanowiska zostaną opublikowane w najbliższych dniach w zakładce dotyczącej Porozumienia.

Przedstawiono również pismo do Ministra Finansów przekazujące stanowisko Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wydatkowania kwot w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji oraz odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 4 lutego 2022 r. na powyższe stanowisko.

więcej o OPOS kliknij tutaj

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content