Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) powstało z myślą o stworzeniu platformy porozumienia, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem jest łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych. 9 organizacji, które podpisały porozumienie gwarantuje realną możliwość działania na rzecz interesów samorządów w Polsce. Konfiguracja tak różnych stowarzyszeń to też pewność, że to przedsięwzięcie jednoczy różne – bo zbieżne zarówno z potrzebami małych, jak i większych gmin czy dużych miast – spojrzenia na kwestie związane z funkcjonowaniem jst. Ten efekt samorządowej synergii występuje ponad politycznymi podziałami, a wokół problemów, które bliskie są obywatelom.

W trakcie spotkania regionalnych organizacji samorządowych z całej Polski w dn. 29 października 2013 r., na zaproszenie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w Nowej Soli, doszło do podpisania Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Członkowie OPOS ustalili pewne priorytety działań dot. konkretnych ustaw, które w tamtym czasie w największym stopniu absorbowały samorządy, jednocześnie wywierając wpływ na życie każdego obywatela. Wśród tematów, w zakresie których OPOS przyjął w pierwszych latach swojej aktywności wspólne stanowiska,  pojawia się m.in. projekt ustawy o współdziałaniu w ST na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, ustawa dot. przekazywania dróg krajowych, ustawa o odnawialnych źródłach energii czy też ustawa o korytarzach przesyłowych.

W dn. 15 września 2023 r. w Nowej Soli nastąpiło – po 10 latach – odnowienie Porozumienia o współpracy w aktualnym składzie regionalnych organizacji samorządowych.

Prezydencja w OPOS

Prezydencja w Porozumieniu zmienia się cyklicznie co pół roku i sprawują ją kolejno poszczególne organizacje – sygnatariusze OPOS. W okresie od dn. 1 stycznia 2019 r. do dn. 30 czerwca 2019 r. prezydencję w OPOS sprawowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W drugim półroczu 2019 r. Porozumieniu przewodniczyło Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. W pierwszym półroczu 2020 r. prezydencję sprawował Związek Gmin Pomorskich. W drugim półroczu 2020 r. Porozumieniu przewodniczył Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. W pierwszym półroczu 2021 r. Porozumieniu przewodniczył Śląski Związek Gmin i Powiatów. W drugim półroczu 2021 r. prezydencję sprawował Związek Gmin Lubelszczyzny. W okresie od dn. 1 stycznia 2022 r. do dn. 30 czerwca 2022 r. prezydencję w OPOS sprawowało Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. W drugim półroczu 2022 r. Porozumieniu przewodniczyło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W okresie od dn. 1 stycznia 2023 r. do dn. 30 czerwca 2023 r. prezydencję w OPOS sprawowało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. W drugim półroczu 2023 r. Porozumieniu przewodniczyło Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Od 1 stycznia 2024 r. prezydencję w OPOS sprawuje Związek Gmin Pomorskich.

Ostatnie spotkanie Zarządów OPOS odbyło się w dn. 15-16 września 2023 r. w Nowej Soli / Zielonej Górze.

Szczegółowe informacje dotyczące posiedzeń OPOS znajdują się w zakładce „Posiedzenia OPOS”.

Kontakt w sprawie OPOS w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

Olga Bargiel-Bizoń
Specjalista ds. współpracy samorządowej i wsparcia struktur Związku
e-mail: obargiel@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-60