Współpraca samorządów i środowiska nauki z myślą o rozwoju regionu

Nasz Związek oraz Uniwersytet Ekonomiczny podpisali umowę partnerską

Wsparcie uczelni w kreowaniu oferty dydaktycznej i studentów w pisaniu prac dyplomowych, zwłaszcza na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości oraz realizowanie wspólnych projektów – to najważniejsze cele, które razem wyznaczyli sobie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. W tej sprawie 9 lutego w Katowicach podpisano umowę partnerską.

 

–  Śląsk jest jednym z najprężniej i najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski. Dzieje się to dzięki ścisłej współpracy biznesu, nauki i samorządu. Środowisko akademickie pełni w niej różnorakie role: centrum transferu wiedzy, doradczą, kształci wysoko wykwalifikowane kadry, ale także uczestniczy w planowaniu przestrzennym miast i regionu. Jako uczelnia ekonomiczna, prowadzimy badania na podstawie danych dostarczanych przez samorządy i biznes, które później korzystają z naszych wniosków i opracowań. Właśnie dzięki tej współpracy region może się zmieniać, rozwijać – mówi prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach podpisanej umowy partnerstwa Uniwersytet Ekonomiczny oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów zobowiązują się do współpracy, która ma mieć praktyczny wymiar. Będzie dotyczyć m.in. doskonalenia oferty dydaktycznej i naukowej uczelni na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości, tak aby jej zakres był zbieżny z rzeczywistymi wyzwaniami, które napotykają w swojej pracy pracownicy samorządowi i nie tylko, odpowiedzialni za planowanie strategiczne na poziomie lokalnym.

–  Samorządy lokalne realizując zadania publiczne zawsze wpisują je w długofalowy rozwój. Zasadnicza większość gmin posiada strategie rozwoju gminy, które są niezbędne w zakresie skutecznego zarządzania i pozyskiwania środków na inwestycje. Dokumenty te powinny wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Pozwalają one także na włączenie społeczności lokalnej w sprawy gminy, np. poprzez proces konsultacji – wyjaśnia Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika.

W ramach współpracy Związek, pełniąc rolę Partnera Strategicznego, będzie uczestniczył w pracach Rady Programowej kierunku oraz angażował się we wsparcie merytoryczne jego studentów przy pisaniu prac dyplomowych, zwłaszcza w zakresie tematów związanych bezpośrednio z działalnością samorządów lokalnych.

– W myśl naszej polityki dydaktycznej wszystkie kierunki studiów są stale poddawane procesom unaukowiania, unowocześniania, umiędzynarodowiania oraz upraktyczniania. Oznacza to, że programy studiów bazują na aktualnej światowej wiedzy naukowej, nowoczesnych metodach kształcenia, dają bogate możliwości wymian międzynarodowych i studiowania w środowisku wielokulturowym. Dzisiejsze podpisanie umowy partnerskiej jest natomiast potwierdzeniem szczególnie wymiaru upraktyczniającego. Dzieje się to m.in. poprzez włączanie praktyków do kształtowania programów studiów oraz w proces dydaktyczny, do prowadzenia zajęć – dodaje prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. edukacji i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Strony podpisanego porozumienia zakładają też, że studenci kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości będą mogli odbywać praktyki w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, co będzie okazją do udziału w inicjatywach realizowanych we współpracy z gminami i powiatami z naszego województwa.

–  Związek wspiera kompetencyjnie samorządy w wielu dziedzinach, także w odniesieniu do kształtowania długoterminowej polityki rozwoju. W tym zakresie organizujemy cykliczne szkolenia, seminaria i współpracujemy z ekspertami. Ważnym elementem naszych działań jest wymiana doświadczeń i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. W funkcjonowaniu samorządu potrzebne jest zarówno doświadczenie, jak i świeże spojrzenie na problemy i wyzwania. Dlatego wspólna inicjatywa z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach jest bardzo cenna i na pewno przyniesie korzyści obu stronom – uzupełnia Witold Magryś, Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

zdjęcia z wydarzenia dostępne tutaj: Współpraca samorządów i środowiska nauki z myślą o rozwoju regionu – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Informacje dodatkowe

Śląski Związek Gmin i Powiatów – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 154 jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu). Misją Związku jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Od ponad 30 lat Związek jest aktywny w środowisku samorządowym w województwie śląskim i w skali ogólnopolskiej. W ramach swojej działalności wspiera gminy i powiaty w ich bieżącym funkcjonowaniu, jak i długofalowym rozwoju.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku, jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największą w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych około 8 tys. polskich i zagranicznych studentów. Oferuje 27 kierunków studiów (także w ramach programów anglojęzycznych) związanych z biznesem i przedsiębiorczością, komunikacją, analityką, informatyką i ekonometrią, finansami, administracją, ekonomią, ubezpieczeniami, logistyką czy zarządzaniem. Współpracuje przy tym ściśle w różnych obszarach z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Rocznie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kończy średnio 2,5 tys. absolwentów, w tym czasie studenci i pracownicy odbywają ponad 500 wyjazdów zagranicznych, a na studiach podyplomowych swoje kompetencje podnosi około 800 osób.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach należy do ponad 60 międzynarodowych sieci i konsorcjów. Jest pierwszą uczelnią w województwie śląskim z międzynarodową akredytacją instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej.

www.ue.katowice.pl

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content