Województwo śląskie było jednym z pierwszych regionów, w którym dzięki inicjatywie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów utworzono w 2007 r. nieformalną sieć współpracy LGD o nazwie SILESIAN LEADER NETWORK. Sieć została powołana w celu rozwiązywania wspólnych problemów oraz wymiany doświadczeń pojawiających się w trakcie wdrażania podejścia LEADER w województwie śląskim.

Sieć Lokalnych Grup Działania SILESIAN LEADER NETWORK:

 • zrzesza wszystkie 14 LGD z woj. śląskiego (które swoimi działaniami obejmują 123 gminy)
 • reprezentuje interesy LGD
 • w ramach Sieci organizowane są: cykliczne spotkania, szkolenia i warsztaty, konferencje, wyjazdy studyjne
 • zabiega o wprowadzenie wielofunduszowego instrument RLKS w woj. śląskim

Celami funkcjonowania regionalnej sieci LGD „SILESIAN LEADER NETWORK” są w szczególności:

 • budowanie partnerskiego dialogu i dobrej współpracy między LGD oraz innymi interesariuszami podejścia LEADER w regionie,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk powstałych w trakcie realizacji projektów typu LEADER,
 • wspólne wystąpienia do władz ogólnopolskich i regionalnych w istotnych kwestiach, mających wpływ na wdrażanie podejścia LEADER w regionie,
 • wspólne rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie wdrażania podejścia LEADER
 • województwie śląskim,
 • wspólne uzgadnianie kierunków współpracy z innymi sieciami LGD w Polsce, w tym w szczególności z Polską Siecią LGD oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, a także partnerami zagranicznymi,
 • organizacja wspólnych spotkań, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych dla osób, zaangażowanych w funkcjonowanie poszczególnych LGD oraz instytucji wspierających podejście LEADER,
 • podejmowanie innych przedsięwzięć, mających istotny wpływ na rozwój podejścia LEADER w województwie śląskim.

Koordynator Sieci SILESIAN LEADER NETWORK:

p. Edyta Bauć, Dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Prezydium Sieci powołane w dn. 25 stycznia 2022 r.:

p. Edyta Bauć, Dyrektor biura LGD Razem na wyżyny
p. Małgorzata Dorna, Kierownik biura LGD LYSKOR
p. Magdalena Haase, Kierownik biura LGD Żywiecki Raj
p. Piotr Leksy, Prezes Zarządu i Dyrektor biura LGD Leśna Kraina Górnego Śląska
p. Witold Magryś, Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Do zadań Prezydium należy m.in. reprezentowanie interesów śląskich LGD zarówno na poziomie regionalnym (np. w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim), jak i krajowym (podczas posiedzeń Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER czy spotkań Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD).

Kontakt w Biurze Związku:

Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl
tel. 32/251 10 21