NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

9 lutego 2023 r., g. 09.30, Centrum Konferencyjne WTUŚ, Katowice

Temat posiedzenia: zasady funkcjonowania i podstawy prawne dla funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2023 i 2022 ROKU:

12 stycznia 2023 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: najnowsze zmiany przepisów dotyczących odpadów budowlanych i rozbiórkowych (nowelizacja ustawy o odpadach).
Ponadto omawiane były zagadnienia dotyczące:

  • odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami;
  • wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych.

W posiedzeniu wziął udział p. Łukasz Rychlewski, Zastępca Dyrektora Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

12 grudnia 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia:
1) Utrata statusu odpadu;
2) Nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych (uzupełnienie informacji przekazanych podczas szkolenia Komisji w dn. 27 września 2022 .).

10 listopada 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: tryb realizacji i finansowania odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierząt dziko żyjących z terenów zurbanizowanych.

26-27 września 2022 r., posiedzenie wyjazdowe w Węgierskiej Górce nt. „WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA”. Omawiana tematyka:
1. Najnowsze uregulowania prawne w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko);
2. Uciążliwości związane z hałasem: dyskusja w gronie Komisji;
3. Najnowsze zmiany przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

2 czerwca 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: przegląd obszarów i granic aglomeracji oraz projektowane zmiany prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach – p. dr Adam Hamerla.

12 maja 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: problematyka zezwoleń odpadowych – utrata statusu odpadów, wymagania dla zbierania i przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz aktualne problemy związane z porzucaniem odpadów. W posiedzeniu wzięła udział p. Maria Kozak, Główny Specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

7 kwietnia 2022 r., Katowice
Tematyka posiedzenia: lasy niepaństwowe (grunty leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa, tj. lasy gminne, należące do osób fizycznych, spółek wspólnot czy stowarzyszeń) oraz kwestia nadzoru nad nimi.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach: p. Marek Mróz, Rzecznik Prasowy RDLP w Katowicach i p. Mirosław Niebrzydowski, Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu.

3 marca 2022 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: Postępowania wszczynane na podstawie art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie negatywnego oddziaływania urządzeń grzewczych na środowisko.

3 lutego 2022 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: Aktualne przepisy związane z ochroną zwierząt: przede wszystkim przepisy ustawy z dn. 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych i wynikające z niej obowiązki samorządów lokalnych, w tym związanych z rejestracją zwierząt.

W posiedzeniu wzięła udział p. Monika Stanicka, Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

13 stycznia 2022 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: bieżące problemy samorządów lokalnych związane z ochroną środowiska.

 

Zestawienia tematów posiedzeń Komisji Ekologii w ostatnich latach:

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2022

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2021

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2020

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2019

Zestawienie tematów_K.Ekologii_2018