NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI: w trakcie planowania.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2024 ROKU:

18-19 marca 2024 r., Wisła

Tematyka szkolenia: „Bieżące problemy wydziałów komunikacyjnych – zmiany legislacyjne w kontekście nakładania kar administracyjnych” (relacja).

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2023 ROKU:

13 grudnia 2023 r.

Tematyka posiedzenia:
1. podsumowanie konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji w dn. 20-24 listopada br. w Jastrzębiej-Górze;
2. omówienie problematyki kar pieniężnych z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym po 1 stycznia 2024 r.;
3. przedstawienie propozycji zmian w zakresie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
4. sprawy bieżące.

22 września 2023 r.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżącej realizacji zadań w wydziałach komunikacji oraz przedyskutowaniu zagadnień problemowych.

16 maja 2023 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:
„Kodeks postępowania administracyjnego w codziennej praktyce wydziałów komunikacji”

Szkolenie poprowadził dr Łukasz Strzępek, doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej (w tym monografii), wykładowca w szkole wyższej Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, od lat prowadzący szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego.

28 marca 2023 r.

Tematyka posiedzenia:
1. relacja ze spotkania Prezydium Komisji z reprezentantami SKO Katowice w zakresie spraw komunikacyjnych;
2. podsumowanie bieżących rozstrzygnięć organu II instancji w sprawach dot. nakładania kar pieniężnych z art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym oraz wymiana doświadczeń w ww. zakresie;
3. praktyka prowadzonych postępowań administracyjnych dot. zatrzymania prawa jazdy w skutek przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym po wyroku TK z 13 grudnia 2022 r.;
4. kierowanie na badania lekarskie kierowców, wobec których wydano za granicą decyzje lub wyroki w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu;
5. rejestracja pojazdów sprowadzonych z kraju, w którym nie podlegają rejestracji (np. motorowery z Węgier czy przyczepki z Holandii);
6. sposób obliczania liczby spraw wykazywanych w informacji o wykorzystaniu dotacji celowej na zadania zlecone realizowane na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami;
7. omówienie kwestii problemowych dot. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
8. sprawy bieżące.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2022 ROKU:

12 grudnia 2022 r. 

Tematyka posiedzenia:
1. podsumowanie konferencji jesiennej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji;
2. nowe doświadczenia i zmiany w procesach dotyczących nakładania kar administracyjnych z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym;
3. procedura wydawania zezwolenia na prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
4. informacja dot. kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami;
5. usuwanie pojazdów w trybie art. 130a p.r.d. w świetle zmian w kodeksie karnym dot. konfiskaty pojazdów za określone przypadki;
6. sprawy bieżące.

2 czerwca 2022 r. 

Tematyka posiedzenia:
Posiedzenie poświęcone omówieniu bieżącej realizacji zadań w wydziałach komunikacji. W ramach tematu posiedzenia zostały przedstawione następujące zagadnienia:
1. omówienie regulacji dot. KKK i PKZ,
2. rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień dla obywateli Ukrainy,
3. sprawy bieżące.

20 maja 2022 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:
„Aktualne problemy w funkcjonowaniu wydziałów komunikacji”

Szkolenie poprowadził p. Grzegorz Kubalski, prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, czynny samorządowiec. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Współautor m.in. komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ekspert samorządowy związany od roku 2008 ze Związkiem Powiatów Polskich, obecnie Zastępca Dyrektora Biura tej organizacji.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

20 grudnia 2021 r., szkolenie on-line

Tematyka szkolenia:
„Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w codziennej realizacji zadań organów rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami”.

Szkolenie poprowadził dr Łukasz Strzępek, doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej (w tym monografii), wykładowca w szkole wyższej Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, od lat prowadzący szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego.

28 października 2021 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka posiedzenia:
1. Relacja ze spotkania Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji organizowanego w dniach 29.09-1.10.2021 r. w Jastrzębiej-Górze,
2. Zmiany w przepisach dot. rejestracji pojazdów – brak konieczności wymiany tablic, skutki wprowadzanych zmian, system archiwizacji dokumentów – dyskusja,
3. Orzecznictwo SKO / WSA dot. decyzji administracyjnych dot. kar z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów lub niezarejestrowania pojazdu,
4. Transport- sprawa wniosków przesyłanych z GITD wnoszące o ewentualne wszczęcie postępowania w sprawie zbadania dobrej reputacji,
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

11 czerwca 2021 r. posiedzenie w formule wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1. Relacja ze spotkania Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji, które odbyło się w dn. 7-9.06.2021 r. w Jastrzębiej-Górze,
2. E-rejestracja przez salony samochodowe – omówienie stanu prawnego i realizacji zadania,
3. Badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – omówienie problemu, wymiana doświadczeń,
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

10 marca 2021 r., szkolenie on-line

Tematyka szkolenia:
„Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w codziennej realizacji zadań organów rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami”.

Szkolenie poprowadził dr Łukasz Strzępek, doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej (w tym monografii), wykładowca w szkole wyższej Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, od lat prowadzący szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego.

15 lutego 2021 r., posiedzenie w formule wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1. Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.
2. Omówienie planu pracy na rok 2021 – oczekiwania, potrzeby szkoleniowe, propozycje zagadnień do omówienia.
3. Stosowanie artykuł 15zzzzzn2 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („covidowej”) w praktyce – wymiana doświadczeń.
4. Sprawy bieżące.

5 lutego 2021 r., szkolenie on-line

Tematyka szkolenia:
„Konsekwencje ostatnich zmian prawa na funkcjonowanie wydziałów komunikacji”.

Szkolenie poprowadził p. Grzegorz Kubalski, prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, czynny samorządowiec. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Współautor m.in. komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ekspert samorządowy związany od roku 2008 ze Związkiem Powiatów Polskich, obecnie Zastępca Dyrektora Biura tej organizacji.