Relacja z posiedzenia Zarządu Związku 25.02

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie on-line Zarządu naszego Związku. Z uwagi na aktualną sytuację w Europie było inne niż zawsze. W jego trakcie przyjęliśmy m.in. apel w sprawie samorządowej pomocy Ukrainie. Uchwałą Zarządu Związku do grona naszych gmin dołączyła też Gmina Krzanowice.

 

Pierwotnie Zarząd Związku planował w trakcie posiedzenia połączenie się z ukraińskimi partnerami z Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy. Ostatecznie odbyła się tylko krótka rozmowa telefoniczna, w trakcie której Przewodniczący Związku, Piotr Kuczera, wyraził w imieniu Zarządu pełną solidarność z ukraińskim narodem. W wyniku krótkiej dyskusji na ten temat w pierwszej części, Zarząd przyjął apel w sprawie samorządowej pomocy Ukrainie.

Zarząd zwraca się w nim do gmin i powiatów z naszego województwa z prośbą o aktywne włączenie się w działania podejmowane na miejscu, w naszym regionie, które koordynuje administracja rządowa, w szczególności Wojewoda Śląski.

 Związek będzie na bieżąco przekazywał jst członkowskim informacje o podjętych lub planowanych działaniach pomocowych w innych jednostkach. Pozostaniemy również w stałym kontakcie z Kijowskim Oddziałem Regionalnym Związku Miast Ukrainy – podsumował ten wątek Piotr Kuczera.

Ważnym punktem w porządku obrad był ten związany z przyjęciem do Związku kolejnej nowej jst, czyli gminy Krzanowice. Tym samym liczba gmin i powiatów członkowskich naszego Związku zamyka się w okrągłej liczbie 150 członków. W kolejnym tygodniu w naszym portalu szerzej przedstawimy tę gminę.

Podczas posiedzenia Zarząd przyjął także stanowiska w ważnych sprawach dla samorządu lokalnego, tj.:

  • stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach z dnia 14 stycznia 2022 r.;
  • stanowisko w sprawie potrzeby pilnej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach z dnia 14 stycznia 2022 r. zawiera uwagi, które zostaną zgłoszone w ramach aktualnie trwających konsultacji publicznych.

Obawa o uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu

– Przygotowaliśmy kilkanaście uwag i apelujemy o ich wprowadzenie. Wynika to z dużego prawdopodobieństwa nieosiągnięcia przez gminy poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, które określa art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyjaśniał Michał Zastrzeżyński, Zastępca Prezydenta Sosnowca, inicjator stanowiska.

Samorządowcy w przyjętym stanowisku zwracają uwagę, że w proponowanym projekcie rekomenduje się wprowadzenie systemu kaucyjnego w celu zapewnienia wysokich poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, o których mowa w art. 9 dyrektywy SUP (77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r.) oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. W projekcie ustawy zostały określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie opakowań.

System kaucyjny obejmie obszar całego kraju i ma być powszechnie dostępny, przez co m.in. konsumentom łatwiej będzie przekazać opakowanie lub odpad opakowaniowy powstały z opakowania objętego systemem kaucyjnym – czytamy w stanowisku.

 Projektowane przepisy pozostawiają dużą swobodę przedsiębiorcom w tworzeniu systemu kaucyjnego nie narzucając np. wysokości kaucji czy sposobu zorganizowania systemu zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych – uzupełnia Wiceprezydent Sosnowca.

Zarząd Związku wyjaśnia, że przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą obowiązani do uzyskania, w ramach systemu kaucyjnego, określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych, a niespełnienie tych wymogów pociągnie za sobą odpowiednie skutki finansowe.

Uwagi do ustawy o dodatku osłonowym

Drugie stanowisko w sprawie potrzeby pilnej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym przedstawili Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Częstochowy, Zastępca Przewodniczącego Związku oraz Adam Neumann, Prezydent Gliwic, Członek Zarządu Związku.

– Generalnie wnosimy o wyeliminowanie przyznawania wyższej kwoty dodatku osłonowego dla beneficjentów, którzy korzystają z nieekologicznych systemów grzewczych – powiedział Krzysztof Matyjaszczyk, przypominając, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadzono na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Samorządy terytorialne od dłuższego czasu prowadzą intensywne działania, których celem jest ograniczenie emisji, poprawa jakości powietrza, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców – przypominają samorządowcy.

 Kolejnym problemem jest niespójność z przepisami w zakresie terminów złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tj. 30 czerwca 2022 r.). Analiza złożonych przez klientów wniosków wskazuje, że zdecydowana większość osób, które zawnioskowały o dodatek w kwocie podwyższonej, nie dokonała zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – wyjaśniał Adam Neumann.

Część mieszkań przynależy do zasobów gminy. Zarządcy sukcesywnie dokonują wpisów, lecz terminem wiążącym jest 30 czerwca 2022 r. Klienci pomimo braku dokonania zgłoszenia do bazy, już w styczniu br. złożyli jednak wnioski o podwyższoną kwotę świadczenia – czytamy w stanowisku Zarządu Związku.

– Ze względu na występujące problemy związane z realizacją ustawy o dodatku osłonowym, apelujemy o pilne podjęcie działań ustawodawczych. Ich celem powinna być zmiana przepisów prawa w konsultacji z samorządami lokalnymi, które realizują to zadanie i mają kontakt z beneficjentami – podsumował Prezydent Częstochowy.

Przyjęte stanowiska dostępne tutaj

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content