Relacja z posiedzenia Zarządów OPOS

15-16 września w Nowej Soli / Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Spotkanie miało miejsce w ramach prezydencji OPOS,  którą pełni od lipca Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, koordynując wspólne działania 9 regionalnych organizacji

Spotkanie otworzył, witając gości i symbolicznie przejmując prezydencje w OPOS, Marek Cebula, Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL), Burmistrz Krosna Odrzańskiego. Następnie Prezes ZGWL zaprezentował najistotniejsze informacje związane z historią powstania i idei OPOS, które zostało oficjalnie podpisane 29 października 2013 r. w Nowej Soli.  Nawiązanie współpracy miało na celu nie tylko wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz jst, ale przede wszystkim stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz łączenie wspólnych sił w inicjatywach samorządowych.

W dalszej kolejności wystąpili zaproszeni goście m.in. :  Wadim Tyszkiewicz, Senator RP, Prezes ZGWL w latach 2011-2018, Natalia Walewska-Wojciechowska, Dyrektor Biura ZGWL w latach 2011-2018, Łukasz Filipiak Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w latach 2007-2015.

Po zakończeniu wystąpień gości nastąpiło – po 10 latach – odnowienie Porozumienia o współpracy w aktualnym składzie regionalnych organizacji samorządowych.

W kolejnej części posiedzenia Sygnatariusze OPOS omówili bieżące zagadnienia problemowe oraz przedyskutowali propozycje zmian legislacyjnych. Szczególnie istotnym punktem dyskusji było odniesienie się do opublikowanej w Dzienniku Dzienniku Ustaw RP w dn. 7 września 2023 r. nowelizacji ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, która zakłada m.in. poszerzenie składu KWRiST o przedstawicieli OPOS.

W związku z powyższym obecni na posiedzeniu przedstawiciele Porozumienia wyznaczyli swoich przedstawicieli do prac KWRiST, tj.:

  1. Pana Adama Neumanna, Członka Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydenta Gliwic;
  2. Pana Jacka Gursza, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Burmistrza Chodzieży.

Ponadto omówili propozycje przedstawicielstwa w poszczególnych zespołach problemowych, działających w ramach KWRiST.

Następnie Sygnatariusze OPOS odnieśli się do stanowiska przyjętego 13 kwietnia 2023 r. w sprawie pilnej potrzeby podjęcia działań ustawodawczych w zakresie przepisów regulujących zasady finansowania z budżetu gminnego modernizacji oświetlenia dróg publicznych w przypadku, gdy właścicielem instalacji jest przedsiębiorstwo energetyczne. W ramach tego punktu omówili również zagadnienia problemowe dot. możliwości ubiegania się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia drogowego w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” (koniec terminu naboru: 18.09.23 r.).

W dalszej części posiedzenia Sławomir Wojciechowski, członek Rady ds. Cyfryzacji (działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji) z ramienia ZGWL/OPOS omówił najistotniejsze działania podejmowane w ramach Rady dotyczące m.in. przedstawiania dogodnych rozwiązań związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Kolejne spotkanie przedstawicieli Zarządów OPOS odbędzie się pod koniec bieżącego roku w Warszawie. Natomiast od 1 stycznia 2024 r. Porozumieniu przewodniczyć będzie Związek Gmin Pomorskich.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content