Posiedzenie Zarządu Związku w Gliwicach

Marcowe posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się dziś w Centrum Edukacji Lotniczej na lotnisku w Gliwicach. Ważnym punktem porządku obrad było przyjęcie do Związku Powiatu Cieszyńskiego – tym samym liczba gmin i powiatów członkowskich zwiększyła się do 155 członków. W programie spotkania podsumowano wizytę delegacji Związku w obwodzie kijowskim na Ukrainie. Członkowie Zarządu uzgodnili także kilka działań, które Związek podejmie w najbliższym czasie.

W pierwszej części wydarzenia Przewodniczący Związku – Prezydent Rybnika Piotr Kuczera podsumował działania Związku podjęte w ostatnich kilku tygodniach. Omówił m.in: posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP, które odbyło się w Gminie Lipowa w dn. 1-3 marca br. Poinformował o inauguracji prac grupy roboczej ds. problemów gospodarki ściekowej, a także nawiązał do spotkania zorganizowanego przez Wojewodę Śląskiego w dn. 22 marca br. w sprawie  sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Wspomniano również o zaopiniowaniu przez Związek senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 29 marca br.

W drugiej części wydarzenia członkowie Zarządu omówili i przyjęli apel w/s  solidarności i wsparcia dla mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władz. ,,Pragniemy wesprzeć polskie środowiska na Białorusi w zachowaniu ich tożsamości.  Chcemy wspomóc w wyrażaniu swoich myśli i poglądów. Jesteśmy zdania, że należy poszukiwać wszelkich rozwiązań będących w interesie osób prześladowanych. Dlatego Zarząd Związku apeluje do środowisk samorządowych i obywatelskich o jeszcze większą solidarność i możliwie szerokie wsparcie dla mniejszości polskiej w obliczu wzmagających się represji ze strony białoruskich władz.” – zaznaczył Przewodniczący Związku Piotr Kuczera.

Na spotkaniu podsumowano wizytę delegacji Związku  w miastach obwodu kijowskiego, która odbyła się w dniach 16 – 18 marca br.  Warto przypomnieć, że przedstawiciele Związku spotkali się z samorządowcami  i wolontariuszami z m.in.: Buczy, Irpienia oraz Makarowa i przekazali społecznościom lokalnym pomoc rzeczową i humanitarną zorganizowaną przez samorządy członkowskie Związku. ,,Podczas spotkania w siedzibie buczańskiego magistratu rozmawialiśmy m.in. o wzmacnianiu samorządowych relacji ukraińsko – polskich  oraz o planach związanych z dalszą współpracą między naszym Związkiem i Kijowskim Oddziałem Regionalnym Związku Miast Ukrainy” – podkreślił Witold Magryś, Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Następnie Zarząd Związku podjął dyskusję na temat problemów z osiąganiem przez gminy wymaganego przepisami poziomu recyklingu odpadów, a także omówił działania uwzględniające zwiększenie masy bioodpadów we wskaźniku poziomu recyklingu. Dyskutowano również o projektowanych zmianach w  ustawie o zmianie ustawy o referendum lokalnym uchwalonej przez Sejm RP 9 marca br. Inne omawiane kwestie dotyczyły m.in.:  planów organizacji spotkań przedstawicieli jst z Nadzorem Prawnym Wojewody Śląskiego oraz przedstawicielami Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A.

 

Zapraszamy na fotorelację z Posiedzenia Zarządu Związku:

 https://silesia.org.pl/?post_type=galerie&p=6588&preview=true

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content