O Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność – po spotkaniu

17 stycznia odbyło się spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK na temat instrumentu: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia najważniejszych tematów dotyczących RLKS, które zostały przedstawione podczas spotkania Grupy tematycznej ds. Podejścia LEADER (w dn. 16 stycznia br.). Informacje te przedstawili Dyrektor biura naszego Związku, Witold Magryś i Koordynator Sieci SLN, Dyrektor biura LGD „Razem na wyżyny, Edyta Bauć, uczestniczący w spotkaniu 16 stycznia.

– Generalnie Ministerstwo zadeklarowało, że rozważy sugestie i uwagi, które zaprezentowaliśmy podczas spotkania w Warszawie. Wśród poruszonych zagadnień pojawiły się m.in. takie jak możliwość tworzenia międzywojewódzkich partnerstw w projektach, poziom dofinansowania, poszerzenie grupy beneficjentów i zmiany statutowe. – powiedział Dyrektor naszego biura.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawili założenia działania w naszym regionie Zespołu ds. realizacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Gremium to zostało powołane przez Marszałka Województwa Śląskiego w grudniu 2022 r.

Szczegółowe informacje w tym zakresie, odnosząc się także do perspektywy finansowej 2021 – 2027, omówił  Koordynator Zespołu, Kierownika Referatu projektów własnych FE SL 2021-2027, Marcin Stempniak. Przypomniał, że RLKS jest kontynuacją instrumentu dedykowanego obszarom objętym LSR, a jego celem jest realizacja oddolnych działań rozwojowych z udziałem społeczności lokalnych, które odpowiadają na miejscowe potrzeby.

– W ramach RLKS działania dla interwencji EFS+ realizowane będą w formule grantów udzielanych przez LGD, jako beneficjenta projektu grantowego. – wyjaśnił Marcin Stempniak, dodał też, że „przeznaczeniem tych środków będzie realizacja inicjatyw, które wynikają z LSR i są zgłaszane przez lokalną społeczność”.

– Dziękujemy za owocne spotkanie. Liczymy na dalszą partnerską współpracę środowiska Lokalnych Grup Działania z Zespołem. – podsumowali wydarzenie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Więcej o RRLKS:

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

  • II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz
  • wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Źródło i więcej informacji kliknij tutaj: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content