Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której celem jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedury planistycznej.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny, który ma być obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy jako akt prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r. Zgodnie z nowelizacją, plan ogólny ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora. W umowie urbanistycznej zawartej z gminą inwestor będzie mógł np. zobowiązać się do budowy szkoły lub wsparcia takiej inwestycji. Ustawa przewiduje też uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego prowadzonego online. Dodatkowo, w ustawie znalazły się również zmiany dla przepisów określających politykę zarządzania strategicznego, tym samym określając sporządzenie strategii rozwoju gminy jak zadanie obligatoryjne. Zmianie uległ również szczegółowy zakres opracowania strategii, zawierając tym samym dodatkowy komponent planistyczny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje dłuższy termin vacatio legis.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content