Kwietniowe Posiedzenie Zarządu Związku w Żarkach

Kwietniowe posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się dziś na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, p. Klemensa Podlejskiego w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.

Zarząd negatywnie odniósł się do przygotowanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projektów zmian legislacyjnych, dotyczących kolejnego etapu rozbudowy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wprowadzenia modułu inwentaryzacji budynków, który ma umożliwić zgromadzenie dodatkowych danych dotyczących samych budynków lub lokali oraz ich stanu technicznego, w tym m.in. grubości izolacji ścian, dachu, obecnego stanu stolarki okiennej lub drzwiowej, stanu instalacji centralnego ogrzewania czy też rocznego zużycia paliw. Zadaniem Zarządu Związku przewidziane w projektach nowe obowiązki gmin w powyższym zakresie wykraczałyby poza obecną delegację ustawową oraz nie będą  możliwe do zrealizowania także z uwagi na brak wsparcia finansowego, a przede wszystkim brak wyspecjalizowanej kadry w urzędach. Zdaniem Zarządu Związku obowiązki te powinny spoczywać na właścicielu nieruchomości a rola gminy powinna polegać na prowadzeniu ewidencji.

Dyskutowano również na temat problemu deponowania na terenie gmin odpadów niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Proceder ten występuje na terenie wielu gmin w województwie śląskim i w coraz większym natężeniu. To samorządy obarczone są obowiązkiem usunięcia i utylizacji toksycznych odpadów. Działania te związane są z koniecznością ponoszenia przez nie ogromnych nadkładów finansowych ze środków własnych, natomiast podmioty prowadzące tę nielegalną działalność pozostają najczęściej całkowicie bezkarne. Z uwagi na skalę problemu, wymiar finansowy oraz fakt, że z obowiązujących przepisów nie wynika, iż zadania własne gminy w zakresie gospodarowania odpadami obejmują odpady, których wytwórcami nie są gospodarstwa domowe, przepisy jednoznacznie powinny określać, iż zadanie polegające na usunięciu odpadów niebezpiecznych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Podczas Zarządu rozmawiano też na temat bieżącej współpracy na rzecz wsparcia ukraińskich samorządów z terenu obwodu kijowskiego i możliwych działań wspierających miasta i gminy z terenu Ukrainy w przyszłości, w tym w ramach lokalnych partnerstw samorządowych. Zaplanowano także kolejną edycję pomocy rzeczowej dla miast Ukrainy, która będzie koordynowana przez  nasz Związek.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content