Informacja ze spotkania Zespołu analizującego ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego

szkolenie,symbol

Uprzejmie informujemy, że w dn. 28 marca br. w Departamencie Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu powołanego do przeprowadzenia analizy dotyczącej wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego. W związku z faktem, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Cyfryzacji zobligowani zostali do przeprowadzenia analizy wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2064), po dwóch latach od jej wejścia w życie w dn. 1 marca 2015 roku, pod koniec 2016 r. został powołany Zespół, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Ustawa wprowadziła nowe rozwiązania o charakterze merytorycznym, ale także stworzyła podstawy prawne do prowadzenia rejestracji w postaci elektronicznej. Reforma funkcjonowania urzędów stanu cywilnego dotyczy przede wszystkim transformacji modelu prowadzenia rejestracji stanu cywilnego z papierowej, prowadzonej w papierowych księgach stanu cywilnego, na elektroniczną, przy wykorzystaniu systemu informatycznego.

Spotkanie w dn. 28 marca br. miało na celu omówienie wypracowanego dzięki działaniom Zespołu dokumentu pn. „Informacja o wyniku analizy dotyczącej wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego”. Warto podkreślić, że opracowanie powstało m.in. w oparciu o projekt badawczy dot. stanu funkcjonowania USC, przeprowadzony przez OPOS w I-szej połowie 2016 r. Raport z badania OPOS został we wrześniu 2016 roku przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wnioski płynące z tego opracowania MSWiA i MC będą wstępem do szerokiej, merytorycznej oceny przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym ich praktycznego zafunkcjonowania. Analiza ex post przepisów ustawy zostanie przeprowadzona w 2018 roku, co wynika z oceny skutków regulacji.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content