NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI 

W trakcie planowania.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2024 ROKU:

9 maja 2024 r., Katowice:
Temat posiedzenia:
1. Omówienie spraw bieżących istotnych z punktu widzenia Członków Komisji.
2. Przedstawienie kwestii problemowych dotyczących strategii i wyzwań w pracach ziemnych przy realizacji inwestycji liniowych.
W spotkaniu udział wzięli p. Marzena Gancarz, Geolog Wojewódzki, Kierownik ds. Zespołu Geologii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wraz ze współpracownikami p. Sylwią Cempurą i p. Kamilem Augustynem.

18 kwietnia 2024 r., Sosnowiec:
Temat posiedzenia: Omówienie problematyki dostosowania do zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów pogórniczych / Przedstawienie założeń projektu MAURICE, realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.
W posiedzeniu udział wzięli Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego

15 lutego 2024 r., Katowice, wspólne posiedzenie z Komisją Planowania Przestrzennego i Architektury
Temat posiedzenia: planowanie przestrzenne, a zmiany prawa górniczego i geologicznego z uwzględnieniem problematyki złóż strategicznych.
W spotkaniu udział wziął p. Hubert Schwarz – Radca Prawny (Kancelaria Prawnicza Amadeus z siedzibą we Wrocławiu).

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2023 ROKU:

14 grudnia 2023 r., Katowice
Temat posiedzenia: omówienie propozycji rozwiązań dot. magazynowania dwutlenku węgla w pokładach węgla z wykorzystaniem do tego celu poziomych odwiertów.
W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego.

9 listopada 2023 r., Katowice
Temat posiedzenia: „Rekultywacja zakładów odkrywkowych w kierunku wodnym – przykład prognozowania i monitorowania procesu rekultywacji”.
W spotkaniu udział wzięła p. dr Magdalena Worsa-Kozak, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, Prezes Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

12 października 2023 r., Katowice
Temat posiedzenia:
1. Omówienie pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dn. 25 sierpnia br. dot. problematyki legalizacji otworów wiertniczych w kontekście nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnice.
2. Podsumowanie konferencji pt. „Współczesna Geologia Samorządowa”, organizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w dn. 4-6 października br. w Jastrzębiej Górze.
3. Sprawy bieżące.

14 września 2023 r., Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Ziemi w Sosnowcu
Program posiedzenia:
1. Zwiedzanie obiektów laboratoryjnych Instytutu (m.in. Laboratorium Spektroskopii Ramana, Badań strukturalnych, Mikroskopii Skaningowej, Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery – ULKA),
2. Zapoznanie się z funkcjonalnością – pierwszej w Polsce i w tej części Europy – Pracowni Czytania Krajobrazu.

Uczestnikom posiedzenia towarzyszył p. dr hab. Krzysztof Szopa, prof. UŚ, Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

30 czerwca 2023 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „System zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego – prezentacja e-usługi OPI-TPP 2.0”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach – p. dr inż. Karolina Jąderko-Skubis oraz p. dr Adam Hamerla.

11 maja 2023 r., Katowice
Temat posiedzenia: „Problem rekultywacji terenów przekształconych działalnością górniczą na przykładzie CTL Maczki-Bór S.A.”.

W spotkaniu wziął udział p. Sławomir Rzepecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór S.A.

13 kwietnia 2023 r., Katowice
Temat posiedzenia: „Wykonywanie ujęć wód podziemnych, a przepisy prawa”, który przedstawił p. Mariusz Dyka – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, Zastępca Przewodniczącej Komisji Geologii i Górnictwa Związku.

16 marca 2023 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Zasady archiwizowania i udostępniania informacji geologicznej”.

W spotkaniu wziął udział p. Michał Sokołowski – Kierownik Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB.

16 lutego 2023 r., Katowice
Temat posiedzenia: „Wody podziemne w rejonach eksploatacji górniczej i jej zaprzestania – zagrożenia i korzyści”.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego – p. dr Lidia Razowska-Jaworek, Zastępca Dyrektora oraz p. Marcin Pasternak, Starszy specjalista.

16 stycznia 2023 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: omówienie harmonogramu prac Komisji w roku 2023 oraz podsumowanie pracy Komisji w roku 2022.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2022 ROKU:

15 grudnia 2022 r.
Temat posiedzenia: „Dekarbonizacja – dokąd zmierzamy” – prezentacja p. dr hab. Iwony Jelonek, prof. UŚ, Instytut Nauk o Ziemi UŚ, podczas posiedzenia odbył się także spacer edukacyjny w Muzeum Nauk o Ziemi z udziałem p. dr hab. Krzysztofa Szopy, prof. UŚ, Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ, Instytut Nauk o Ziemi.

17 listopada 2022 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Formalne i merytoryczne problemy dokumentowania warunków geologiczno – inżynierskich z perspektywy PIG – PIB”.

W posiedzeniu udział wzięła p. dr Edyta Majer – Kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

13 października 2022 r., Katowice
Temat posiedzenia: „Problemy rekultywacji. Aktualny stan prawny. Doświadczenia WUG”

W posiedzeniu udział wzięli p. Piotr Wojtacha, II Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz p. Ewa Botor, Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

30 czerwca 2022 r., Katowice
Temat posiedzenia:
1. Podsumowywanie szkolenia w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie (30-31 maja 2022 r.);
2. Informacja nt. roboczych spotkań dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (czerwiec 2022 r.);
3. Sprawy bieżące, w tym omówienie harmonogramu prac Komisji w drugim półroczu 2022 r. oraz podsumowanie dotychczasowych prac.

30-31 maja 2022 r., szkolenie w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
Tematyka szkolenia:
1. System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS – informacje o złożach kopalin;
2. System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS – Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla ;
3. Weryfikacja danych dotyczących udokumentowanych złóż kopalin zawartych w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS w oparciu o informacje będące w posiadaniu administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego;
4. CDBG (portal mapowy geologia.pgi.gov.pl; aplikacja GEOLOG);
5. Oprowadzenie po Narodowym Archiwum Geologicznym;
6. Zwiedzanie Archiwum Próbek Geologicznych NAG w Halinowie;
7. Zwiedzanie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (instalacja pompy ciepła oraz ekspozycja w muzeum).

7 kwietnia 2022 r., Katowice
Temat posiedzenia: omówienie aktualnych kompetencji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W posiedzeniu udział wzięła p. Jolanta Chochół, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, PGW Wody Polskie.

3 marca 2022 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Aktualne problemy jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie geologii i zasobów naturalnych”.

W posiedzeniu udział wzięła p. Anna Szulik, Geolog Wojewódzki, Kierownik Referatu ds. geologii i zasobów naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

10 lutego 2022 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia:
1. Problematyka niecek pogórniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczącej odprowadzania wód opadowych w gminach;
2. Metoda oceny zagrożenia zawodnieniami sztucznie odwadnianych terenów górniczych i pogórniczych dla  zrównoważonego środowiskowo rozwoju gmin górniczych.

W posiedzeniu udział wzięli: p. Damian Kołakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Przedstawiciele Zakładu Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach – p. dr inż. Dariusz Ignacy oraz p. dr inż. Piotr Gruchlik.

13 stycznia 2022 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia:
1. Zebranie i opracowanie uwag do pisma p. Piotra Dziadzio – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologia Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa z dn. 14 grudnia 2021 r. w sprawie propozycji zmian w ustawie PGG oraz aktach wykonawczych do niej, dotyczących obszaru geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geotermii i ciepła Ziemi;
2. Omówienie harmonogramu prac Komisji na 2022 r. oraz podsumowanie pracy Komisji w 2021 r.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

2 grudnia 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Aplikacja PIG-PIB do obsługi geologicznych baz danych”, w ramach którego zostały omówione następujące zagadnienia:

1) Centralna Baza Danych Geologicznych – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji geologicznej,
2) System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS – informacje o złożach kopalin,
3) System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS – rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państowego Instytutu Badawczego w Warszawie: p. mgr inż. Joanna Krasuska, p. mgr Dominik Stańczuk, p. mgr Martyna Czapigo-Czapla oraz p. mgr Elwira Drążek.

9 listopada 2021 r., w formule wideokonferencji
Dodatkowe posiedzenie Komisji poświęcone omówieniu projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, który będzie rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 18 listopada br.

4 listopada 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Kompetencje organu administracji geologicznej do wpływania na treść projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej – procedura. Zgoda właściciela nieruchomości w odniesieniu do planowanego wykonywania robót geologicznych”.

Temat został zaprezentowany przez Panią Mecenas Ewelinę Koszel-Gryglewicz z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

7 października 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia:
1. Podsumowanie spotkania z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (Jaworzno, 9 września br.),
2. Plan pracy Komisji w II półroczu 2021 r.,
3. Sprawy bieżące.

9 września 2021 r., Ośrodek Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie
Temat posiedzenia: „Omówienie obszarów możliwej współpracy administracji geologicznej z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, zawartość i dostępność baz danych oraz programu szkoleń dla administracji geologicznej”.

Temat został zaprezentowany przez przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie – p. dr hab. Stanisława Wołkowicza, prof. nadzw. PIG-PIB, p. dr Olimpię Kozłowską oraz p. mgr inż. Joannę Krasuskę.

9 czerwca 2021 r., w formule wideokonferencji

Podczas posiedzenia nastąpił wybór Prezydium Komisji (Przewodniczącego oraz Zastępców).

Dalsza część posiedzenia poświęcona była tematowi: „Monitoring złoża i warunków wodnych w odkrywkowej kopalni piasków kwarcowych na przykładzie Sibelco Poland Sp. z o.o. Zakład Bukowno”.

Powyższa tematyka została zaprezentowana przez Pana Bartosza Doległo, Geologa Operacyjny, Specjalistę ds. zrównoważonego rozwoju w Sibelco Poland Spółka z o.o.

6 maja 2021 r., w formule wideokonferencji

Podczas posiedzenia nastąpiło pożegnanie Haliny Frolik, Kierownika Biura Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice i wieloletniej Przewodniczącej Komisji Geologii i Górnictwa.

W pierwszej części posiedzenia Witold Magryś, Dyrektor biura Związku podziękował Przewodniczącej Komisji za długoletnie zaangażowanie w prace realizowane w ramach tego gremium.

Druga część posiedzenia poświęcona była omówieniu następujących tematów:
1. Doświadczenia w zakresie gromadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych.
2. Ocena zagrożeń ze strony zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych.

Powyższa tematyka została zaprezentowana przez p. Janusza Orlofa, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

8 kwietnia 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Aktualne problemy z zakresu ochrony środowiska i górnictwa występujące w poszczególnych gminach w związku z planowaną transformacją górniczą województwa śląskiego”

Temat został zaprezentowany przez przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, członków Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: p. Romualda Pasternoka oraz p. Adama Bartelę.

4 marca 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Aktualne problemy jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie geologii i zasobów naturalnych”.

W posiedzeniu wzięła udział p. Anna Szulik, p.o. Geolog Wojewódzki, Kierownik Referatu ds. geologii i zasobów naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

11 lutego 2021 r. – wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii, w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: „Badania wpływu nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych na wody podziemne w ramach działań zespołu ds. zdarzeń incydentalnych Państwowej Służby Hydrogeologicznej na terenie województwa śląskiego. Problemy związane z obowiązkami gmin i powiatów w zakresie nielegalnego składowania i gromadzenia odpadów”.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: p. dr Lidia Razowska-Jaworek, p. mgr  Marcin Pasternak, p. mgr inż. Marcin Karpiński oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: p. Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, p. Łukasz Kuczmierczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

14 stycznia 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: Propozycje zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze – dyskusja.