Spotkanie Grupy Roboczej ds. Problemów Gospodarki Ściekowej

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu Grupy Roboczej  ds. Problemów Gospodarki Ściekowej, która niedawno rozpoczęła swoją działalność przy naszym Związku. Inicjatywa stworzenia Grupy zrodziła się pod koniec 2022 roku w gronie Członków Komisji Ekologii ŚZGiP, a zgłosili ją w lutym br. Członkowie Prezydium Komisji, reprezentujący Powiat Gliwicki i Miasto Żory. Celem powołania Grupy jest wypracowanie wspólnych zasad wykonywania obowiązków leżących po stronie jst, wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych przepisów, wdrażających tzw. „dyrektywę ściekową”: w tym przygotowanie rekomendacji dla gmin dotyczących prowadzenia kontroli oraz schematów dalszego postępowania w tym obszarze. Warto dodać, że Gremium służyć ma także wymianie doświadczeń i wypracowaniu dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki ściekowej w jst.W skład grup wchodzić będą: przedstawiciele gmin członkowskich ŚZGiP, w tym przedstawiciele miast na prawach powiatu, mniejszych miast i gmin wiejskich, przedstawiciele powiatów członkowskich ŚZGiP oraz przedstawiciele współpracującej z biurem Związku kancelarii prawnej.Warto nadmienić, że podczas spotkania inaugurującego Grupy zostało wybrane prezydium w składzie: p. Anna Buchta, Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska w Urzędzie Miasta Żory, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ekologii, p. Mariusz Dyka, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Przewodniczący Komisji Ekologii. Omówiliśmy plan pracy Grupy w zakresie rekomendacji, a w szczególności dot. ewidencji prowadzonych przez gminy. Pierwsze rezultaty prac Gremium zostaną  zaprezentowane już niebawem!

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content