Rekomendacje – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków gmin w zakresie kontroli w gospodarki ściekowej

szkolenie,symbol

W dniu 16 października odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji przyjętego przez Zarząd dokumentu pn.: „Rekomendacje – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków gmin w zakresie kontroli w gospodarce ściekowej” przedstawicielom gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Dokument opracowany został przez działającą w ramach Związku Grupę roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej. Celem jego opracowania jest przyjęcie na obszarze naszego województwa w miarę możliwości wspólnych zasad wykonywania obowiązków leżących po stronie jst, wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych przepisów, wdrażających tzw. „dyrektywę ściekową”: w tym przede wszystkim prowadzenia kontroli dokumentów związanych z pozbywaniem się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Jest to pierwsza z planowanych do opracowania przez Grupę Roboczą dwóch części analizy tego zagadnienia; przygotowanie i przyjęcie drugiej części jest planowane na I połowę 2024 roku. Dokument ten jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Opinie rekomendacje i inne pisma”.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content