Rekomendacje 2.0 dotyczące tzw. uchwały antysmogowej przyjęte

szkolenie,symbol

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Związku, które odbyło się w dn. 26 maja br., został przyjęty dokument pn. „Rekomendacje 2.0 – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków jst związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej”. Materiał ten powstał w rezultacie blisko półrocznych prac powołanego przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów w grudniu ubiegłego roku Zespołu ds. poprawy jakości powietrza. Został rozesłany do gmin członkowskich Związku i można go pobrać z naszej strony internetowej (zakładka Opinie rekomendacje i inne pisma”).

Dokument „Rekomendacje 2.0…” zawiera m.in.: podstawy prawne kontroli przestrzegania przepisów antysmogowych, w tym przede wszystkim tzw. uchwały antysmogowej (uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw), podmioty uprawnione i przesłanki do jej przeprowadzenia, doświadczenia samorządów nieposiadających straży miejskich i gminnych, wytyczne dot. sankcjonowania i okoliczności łagodzących, rekontroli, stosowania wymogów wynikających z Planu Działań Krótkoterminowych, a także rekomendacje na przyszłość związane z ograniczaniem zjawiska ubóstwa energetycznego i dobre praktyki i zalecenia ogólne. Załącznikami do „Rekomendacji 2.0…” są:
1) opinia prawna, którą sporządziła współpracująca ze Związkiem Kancelaria Radców Prawnych PWKP, i której treść rekomenduje się stosować w sytuacji braku przedłożenia dokumentów przez kontrolowanego w trakcie pełnienia czynności kontrolnych;
2) wzór protokołu kontrolnego, będący propozycją dla gmin do wykorzystania podczas kontroli palenisk indywidualnych.

„Rekomendacje 2.0…” stanowią aktualizację pierwszej edycji analizy, przygotowanej w 2021 roku przez powołany przy Związku Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej, którego celem było wypracowanie wspólnych zasad wykonywania obowiązków po stronie jst, wynikających z tzw. uchwały antysmogowej. W skład tego Zespołu weszli przedstawiciele gmin członkowskich Związku (w tym straży miejskich), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, lokalnych alarmów smogowych, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (obecnie: Instytut Technologii Paliw i Energii) oraz przedstawiciele Kancelarii Radców Prawnych PWKP Sp. p. Zespół ds. poprawy jakości powietrza powstał w wyniku przekształcenia tego Zespołu roboczego, ponieważ w związku z wchodzącymi w życie kolejnymi regulacjami dotyczącymi poprawy jakości powietrza oraz sytuacją na rynku paliw i energii, pojawiła się potrzeba kontynuowania prac i aktualizacji rekomendacji. Zespół ds. poprawy jakości powietrza przeanalizował zarówno teoretyczne (podstawy prawne), jak i praktyczne aspekty stosowania przepisów tzw. uchwały antysmogowej, w tym regulacje dotyczące tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, które weszły w życie od stycznia 2023 r. Rezultatem prac są właśnie w/w „Rekomendacje 2.0…”.

Mamy nadzieję, że materiał ten będzie wsparciem dla gmin w egzekwowaniu tzw. uchwały antysmogowej oraz realizowaniu lokalnej polityki poprawy jakości powietrza. „Rekomendacje 2.0…” zostaną szczegółowo zaprezentowane gminom województwa śląskiego podczas spotkania, które zostało wstępnie zaplanowane na wrzesień br. Spotkanie to będzie także okazją do przedyskutowania zapisów zawartych w rekomendacjach oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Dokładny termin i miejsce spotkania zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content