Projekt Round Baltic

Projekt Round Baltic powstał jako kontynuacja inicjatywy Forum SEI, stworzenia przestrzeni umożliwiających rozpoczęcie dialogu na temat finansowania efektywności energetycznej pomiędzy
kluczowymi interesariuszami w Polsce, aby określić wspólne cele i możliwe usprawnienia w krajowych ramach politycznych.

Celem projektu „RoundBaltic” jest stworzenie efektywnych mechanizmów finansowych oraz
zwiększenie dostępu do finansowania poprawy efektywności energetycznej, transformacji
energetycznej oraz OZE.

Projekt obejmuje działania w zakresie:

● Organizacja Krajowych Okrągłego Stołu na szczeblu krajowym (w latach 2021,2022, 2023),
z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i
międzynarodowych , beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych i przedstawicieli
siedmiu samorządów 7 województw (mazowieckie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie, podlaskie);

● Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów w siedmiu wyż wym. województwach
( w roku 2021 i w roku 2022), we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji
regionalnych mających związek z poprawą efektywności energetycznej ;

● Utworzenie stałych struktur – Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych, mających na celu
wsparcia we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu
projektu.

Organizowane okrągłe stoły mają za zadanie wspierać działania generujące inwestycje
w zrównoważoną energię w docelowych obszarach efektywności energetycznej, takich jak:

● budynki prywatne i publiczne, przemysł i MŚP;
● oświetlenie uliczne;
● ciepłownictwo;
● infrastruktura transportowa;
● integracja odnawialnych źródeł energii;
● zarządzanie i sterowanie energią.

Pierwszym etapem projektu była diagnoza krajowa i regionalna, w której przedstawione zostały wnioski
i analizy dostępnych/planowanych instrumentów i narzędzi wspierających poprawę efektywności
energetycznej w Polsce i wybranych województwach.
Raport z diagnozy jest dostępny tutaj RoundBaltic – SAPE – Polska
Dokument ten jest punktem wyjścia do prac nad kształtem Krajowego i pierwszych Regionalnych
Okrągłych Stołów.

Kolejnym etapem projektu był przeprowadzony w marcu 2021 Pierwszy Krajowy Okrągły Stół
dotyczący finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z tego wydarzenia dostępnymi tutaj.
Obecnie trwa etap realizacji Regionalnych Okrągłych Stołów na poziomie województw.
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum czterech międzynarodowych Partnerów:
● Energy Consulting Network As, Dania, Lider projektu
● Gate 21, Dania
● Vides Investiciju Fonds Sia, Łotwa
● Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE wraz z
organizacjami zrzeszonymi: NAPE S.A., FEWE, BAPE, AUiPE, DAEiŚ, RAPE, FPE

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content