Po sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku

9 grudnia odbyła się LIV sesja Zgromadzenia Ogólnego naszego Związku. Zgromadzeni delegaci spotkali się tym razem w wyjątkowym miejscu, które promuje kulturę dziedzictwa przemysłowego – Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Samorządowcy przyjęli w jej trakcie m.in. stanowisko w sprawie sytuacji w szpitalnictwie, koniecznych zmian w gospodarce opakowaniami czy ewidencjonowania ludności. Ważnym wątkiem dyskusji był też rządowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

 

– Apelujemy o pilne podjęcie działań, które realnie poprawią sytuację finansową publicznych szpitali – powiedział Mirosław Duży, Starosta Mikołowski, członek Zarządu Związku, prezentując stanowisko w sprawie trudnej sytuacji w szpitalach miejskich i powiatowych w naszym regionie.

Samorządowcy podkreślają, że zarządzanie szpitalami w stanie permanentnej niepewności w obszarze finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz stałego niedofinansowania podstawowej działalności jest w praktyce niemożliwe.

– Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków finansowych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ponosi Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Obowiązek ten wprost wynika z art. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. – mówił Starosta Mikołowski.

„Oczekujemy zatem, że wskazane podmioty będą rzetelnie wywiązywać się z nałożonego na nie obowiązku.” – podsumowuje Zgromadzenie Ogólnego Związku w przyjętym stanowisku.

Konieczna spójność w gospodarce opakowaniami

Z kolei zgromadzeni samorządowcy w stanowisku w sprawie procedowanych zmian w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi podkreślili, że „konieczne jest zapewnienie spójności wprowadzanych rozwiązań dotyczących gospodarki opakowaniami. Postulat ten odnosi się zarówno do systemu kaucyjnego, rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), jak i sprawozdawczości w zakresie uzyskania wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.”

– Wielokrotnie już sygnalizowaliśmy w naszych stanowiskach potrzebę wprowadzania przemyślanych, systemowych i spójnych rozwiązań w gospodarce odpadami. To oznacza w szczególności konieczność pilnego uzgodnienia wprowadzanego obecnie systemu kaucyjnego z systemem ROP. – powiedział Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika podczas sesji Zgromadzenia.

Projekt ustawy o ochronie ludności – wiele wątpliwości

Ważnym wątkiem w dyskusji delegatów było stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. W tej sprawie Zgromadzenie przyjęło także stanowisko, w którym przedstawia szereg uwag i wątpliwości.

– Naszym zdaniem projekt ustawy nie powinien być dalej procedowany w tym kształcie. Zawiera on bowiem zapisy istotnie ingerujące w kompetencje starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, co w istocie uderza w samodzielność samorządu terytorialnego. – wyjaśniał Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprzewodniczący Związku, Prezydent Częstochowy.

„Wejście w życie zaproponowanych rozwiązań nie przyczyni się do uporządkowania stanu prawnego, ale przysłuży się szkodliwej z punktu widzenia demokratycznego państwa prawa tendencji zmian o charakterze ustrojowym bez zmieniania przepisów Konstytucji.” – czytamy w stanowisku Zgromadzenia Ogólnego.

Do kwestii rządowego projektu ustawy odniósł się podczas sesji Zgromadzenia Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski. Przy tej okazji podziękował samorządowcom z całego regionu za współpracę podczas pandemii Covid-19 i pomoc udzieloną obywatelom Ukrainy.

Przyjęto stanowisko w sprawie ewidencjonowania ludności

Czwartym stanowiskiem przyjętym w trakcie sesji było to związane z wprowadzeniem zmian prawnych w systemie ewidencjonowania ludności. Kwestie te prezentował podczas wydarzenia Krystian Grzesica, Burmistrz Bierunia. Generalnie zdaniem Zgromadzenia Ogólnego Związku niezbędne jest opracowanie i przyjęcie regulacji prawnych normujących zasady postępowania w zakresie przedstawionych poniżej kwestii dotyczących ewidencjonowania ludności.

Samorządowcy w przyjętym stanowisku przedstawili sporo zmian, które ich zdaniem w istotny sposób przyczyniłyby się do ujednolicenia pojęcia miejsca zamieszkania z faktycznym pobytem osoby w danej miejscowości czy ustalenia rzeczywistej liczby mieszkańców w danej gminie i liczby wyborców zamieszkałych na obszarze działania danej rady. Proponowane rozwiązania pozwoliłyby także na zgodne ze stanem faktycznym ustalanie środków finansowych należnych samorządom m.in. z tytułu udziału w podatkach oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku wziął też udział Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, który przypomniał, iż Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27. Marszałek Województwa przywołał też konkretne kwoty tworzące Fundusz – cały program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 liczy bowiem 5,1 mld euro, w tym środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 2,2 mld euro. Województwo śląskie znalazło się w pierwszym rzucie polskich regionów, których programy regionalne zostały zatwierdzone wraz z zatwierdzeniem planów transformacji regionów węglowych.

Ruda Śląska nadal obecna w składzie Zarządu Związku

Zgromadzenie Ogólne Związku przyjęło uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. Zgromadzeni delegaci zdecydowali, że będzie to Michał Pierończyk, Prezydent Rudy Śląskiej.

– Bardzo nas to cieszy, bo Ruda Śląska była w ostatnich latach bardzo aktywnym miastem na forum naszej organizacji. – komentował Witold Magryś, Dyrektor biura Związku.

Ruda Śląska do czerwca br. była reprezentowana w Zarządzie Związku przez Śp. Grażynę Dziedzic. Od 9 grudnia br. miasto będzie reprezentował Prezydent Michał Pierończyk.

relacja wideo dostępna tutaj: sesja Zgromadzenia Ogólnego Związku w Rybniku, 9 grudnia 2022 r. – YouTube

Data aktualizacji: 12.12.2022 r.

Data wydarzenia: 2022-12-09

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content