Po posiedzeniu Zarządu Związku w Bielsku-Białej

Lutowe posiedzenie Zarządu naszego Związku odbyło się kolejny raz w zabytkowym miejscu w Bielsku-Białej – w wilii Teodora Sixta. Samorządowcy przyjęli cztery stanowiska w bieżących sprawach samorządowych. Członkowie Zarządu uzgodnili także kilka działań, które nasza organizacja podejmie w najbliższym czasie.

W pierwszej części wydarzenia Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera podsumował działania Związku podjęte w ostatnich kilku tygodniach, w tym m.in:

 • spotkanie konsultacyjne dla jst z Urzędem Zamówień Publicznych;
 • spotkanie nt. proponowanych działań w zakresie ograniczenia kosztów mocy biernej w oświetleniu ulicznym;
 • szkolenie „Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – najnowsze regulacje i bieżące problemy”;
 • zebranie uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028,  przekazanej w ramach uzgodnień z KWRiST.

 

W drugiej części wydarzenia członkowie Zarządu omówili i przyjęli cztery stanowiska dotyczące ważnych kwestii samorządowych – w sprawie:

 • projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych;
 • projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • finansowania opieki hospicyjnej i paliatywnej;
 • planowanych zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne.

 

Wszystkie przyjęte stanowiska zostaną w kolejnym tygodniu opublikowane w zakładce „Dokumenty i stanowiska”: Zarząd Związku – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Zarząd uzgodnił także podjęcie następujących działań w najbliższym czasie:

 •  zorganizowanie na początku marca pierwszego po długiej przerwie posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów, tym razem w gminie Lipowa – w jego trakcie zostaną omówione takie tematy jak fundusze europejskie dla naszego województwa na lata 2021 – 2027, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności oraz aktywność Związku na rzecz poprawy jakości powietrza;
 • zainicjowanie cyklu szkoleń dla przedstawicieli gmin z naszego regionu dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Samorządowa Akademia PPP”;
 • zachęcenie gmin z naszego regionu do nawiązywania partnerstw z samorządami z Ukrainy

 

zdjęcia dostępne tutaj: Posiedzenie Zarządu Związku w Bielsku-Białej, 03.02.2023 r. – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

 

Data wydarzenia: 2023-02-03

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content