Po obradach Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Raciborzu.

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, największej regionalnej organizacji samorządowej w Polsce, zrzeszającej aktualnie 156 jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto stanowiska w sprawie:

Niewystarczającego finansowania publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych

W ostatnim czasie publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze borykają się z coraz większymi problemami finansowymi. Poziom finansowania z budżetu państwa jest niewystarczający do pokrycia bieżących kosztów działalności tych placówek, co wymusza coraz większą dopłatę ze strony organów prowadzących do otrzymywanej na te placówki subwencji oświatowej. Istotnym problemem jest także brak odpowiedniej liczby wychowanków w placówkach publicznych, co dodatkowo przekłada się na niekorzystną sytuację finansową związaną ze zbyt małą kwotą subwencji oświatowej.

W zaistniałej sytuacji Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wnioskuje o zmianę zasad kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a tym samym o zwiększenie poziomu finansowania placówek wychowawczych.

Zwiększenia dofinansowania środowiskowych domów samopomocy i zagwarantowania środków finansowych na przyszłe lata.

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy należy do zadań gminy lub powiatu. Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zapewnia budżet państwa. Ciągły wzrost kosztów utrzymania środowiskowych domów samopomocy i brak zagwarantowanej ustawowo zwiększonej kwoty dotacji na kolejne lata powodują niezmienne i coroczne problemy finansowe.

W ocenie Zarządu ŚZGiP, w celu zapewnienia ciągłości działania jednostek, wysokość dofinansowania winna być zrównana i utrzymana przynajmniej na poziomie środków finansowych, które otrzymują warsztaty terapii zajęciowej.

Podjęcia szybkich prac legislacyjnych w zakresie uporządkowania stanu prawnego dotyczącego spraw bezpieczeństwa Państwa

Z uwagi na trwające i narastające konflikty zbrojne na świecie i w krajach sąsiadujących z Polską, Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów apeluje do Rządu RP o podjęcie szybkich prac legislacyjnych w zakresie uporządkowania stanu prawnego dotyczącego spraw bezpieczeństwa Państwa Polskiego.

W chwili obecnej brak przepisów szczegółowych do ustawy o obronie Ojczyzny uniemożliwia lub ogranicza realizację zadań przez organy samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie m.in.: powiadamiania o skażeniach na terytorium RP, w tym uruchamiania syren alarmowych, rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej czy przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

fot. <źródło>  Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content