LII sesja Zgromadzenia Ogólnego Związku w dn. 8 grudnia 2021 r. (sesja zdalna)

szkolenie,symbol

Sytuacja na rynku paliw i energii oraz wyzwania dotyczące sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego – w tych sprawach Zgromadzenie Ogólne naszego Związku przyjęło (dziś) stanowiska podczas zdalnej sesji. W wydarzeniu wziął udział m.in. Minister Michał Cieślak, Członek Rady Ministrów oraz Zygmunt Frankiewicz, Senator RP.

 

W pierwszej części sesji głos zabrał Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP.

– Żyjemy w trudnych czasach, trudnych także w kontekście uwarunkowań, w których funkcjonują samorządy lokalne – powiedział, dodając, że rola takich organizacji jak Śląski Związek Gmin i Powiatów jest bardzo ważna.

Proszę Państwa o dalszą owocną współpracę, nie tylko na rzecz naszych „małych ojczyzn”, ale także tej „dużej ojczyzny – podsumował swoje wystąpienie Senator RP.

Podziękowanie za zaangażowanie samorządów w programie Samorząd 3.0

Aktualny stan prac nad programem „Samorząd 3.0” w kontekście uwag zgłoszonych do niego przez samorządy lokalne przedstawił Minister Michał Cieślak. Wyraził uznanie za zaangażowanie samorządów lokalnych w przygotowywanie nowych samorządowych przepisów.

– Tysiąc pięćset stron uwag i sugestii, które do nas spłynęły, to cenny materiał, który jeszcze analizujemy. Dotyczą one nie tylko kwestii legislacyjnych, ale także barier instytucjonalnych. Ważnym elementem działań będzie też powołanie komisji kodyfikacyjnej – wyjaśnił Michał Cieślak.

Finałem tych prac będzie przygotowanie kodeksu prawa samorządowego.

– Generalnie założeniem tych prac nie jest rewolucja przepisów, a tylko ich odpowiednie zmodyfikowanie i dopasowanie do realiów, w których działają samorządy – powiedział Minister.

Michał Cieślak przypomniał też zakres merytoryczny programu, zapowiadając cykl spotkań z udziałem samorządowców i przedstawicieli odpowiednich ministerstw w poszczególnych województwach w Polsce.

Z kolei w drugiej części swojego wystąpienia Minister zwrócił uwagę na rozwój inwestycji publicznych w Polsce na poziomie lokalnym, który jest i będzie możliwy dzięki m.in. takim programom i przedsięwzięciom jak RFIL, Polski Ład czy Krajowy Plan Odbudowy.

Ustawa o sygnalistach, RIO i nowa perspektywa

Wśród zaproszonych gości był także Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich, Sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas swojego wystąpienia poruszył kwestie związane z budową skutecznego mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, podkreślając, że samorządy lokalne co roku dopłacają ogromne pieniądze do systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Marek Wójcik odniósł się również do projektowanej ustawy dotyczącej sygnalistów i regionalnych izb obrachunkowych.

Na koniec części ogólnej sesji głos zabrała – w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego – Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pani Dyrektor przedstawiła aktualny stan prac i działań związanych z nową perspektywą finansową UE.

W sesji Zgromadzenia Ogólnego wzięło udział prawie stu samorządowców z naszego regionu. Wydarzenie odbyło się w formule zdalnej, choć pierwotnie było planowane – na zaproszenie Prezydenta Mariusza Wołosza – w Bytomiu.

Podczas sesji samorządowcy dużo uwagi poświęcili kwestiom energetycznym. Delegaci z gmin i powiatów członkowskich przyjęli stanowiska w sprawie:

  • wyzwań sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego;
  • sytuacji na rynku paliw i energii z perspektywy odbiorców, jakimi są jst;

Zagrożenie związane z lokalnym bezpieczeństwem energetycznym

Stanowisko w sprawie sytuacji na rynku paliw i energii z perspektywy odbiorców, jakimi są jst przedstawił Krzysztof Matyjaszczyk, Zastępca Przewodniczącego Związku, Prezydent Częstochowy.

– Wyrażamy w nim głębokie zaniepokojenie sytuacją na rynku paliw i energii, a szczególnie wysokimi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Zwracamy też uwagę na brak stanowczej interwencji państwa, które ma na celu przeciwdziałanie temu zjawisku – podkreślił Wiceprzewodniczący Związku.

Samorządowcy w przyjętym stanowisku przypominają, że jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego odpowiadają za lokalne bezpieczeństwo energetyczne, jakość życia mieszkańców oraz prawidłową realizację zadań publicznych.

Samorządy lokalne zapewnić muszą dostawę energii elektrycznej i paliw dla całego sektora komunalnego, obejmującego między innymi: placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia, w tym szpitale, jednostki pomocy społecznej, kultury i sportu itd. Koszty związane z zaopatrzeniem w media energetyczne stanowią istotny element w budżetach tych jednostek – czytamy w dokumencie.

– Wszystkie samorządy mierzą się z sytuacją rekordowych wzrostów cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, ale również pozostałych nośników energii. To też powoduje realne niebezpieczeństwo dla możliwości zaspakajania potrzeb społeczności lokalnych na dotychczasowym poziomie. Sytuacja ta stanowi zagrożenie dla działań na rzecz poprawy stanu środowiska, szczególnie w zakresie jakości powietrza – wyjaśniał Krzysztof Matyjaszczyk.

treść stanowiska dostępna tutaj

Okrągły stół w sprawie transformacji

Z kolei stanowisko dotyczące wyzwań sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego omówił Mariusz Wołosz, Prezydent Bytomia, który był jego inicjatorem.

Apelujemy o wdrożenie przedstawionej w marcu br. przez Zarząd naszego Związku koncepcji „Śląskiego Okrągłego Stołu”, który stanowiłby platformę rozmów wszystkich interesariuszy tego procesu – taki postulat został zawarty w przyjętym stanowisku.

– Jednocześnie postulujemy przygotowanie adekwatnych rozwiązań legislacyjnych, odpowiadających na potrzeby diagnozowane przez samorządy lokalne, a zwłaszcza przepisów umożliwiających gminom górniczym nieodpłatne przejęcie terenów pokopalnianych bądź wykupienie ich za symboliczną złotówkę – powiedział Mariusz Wołosz prezentując stanowisko.

Przypominamy, iż spośród 3 regionów (śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie) wskazanych w analizie Komisji Europejskiej dot. wsparcia regionów stojących przed najistotniejszymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi związanymi z transformacją, służącą osiągnięciu neutralności klimatycznej, to właśnie w województwie śląskim ma miejsce najwyższa intensyfikacja zatrudnienia w górnictwie i przemyśle okołogórniczym, istnieje najwięcej gospodarczych powiązań z sektorem górniczym, ale również obserwuje się najwięcej negatywnych skutków środowiskowych i społecznych – piszą samorządowcy w stanowisku.

– Z tego względu, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji powinien skoncentrować swoją interwencję przede wszystkim w województwie śląskim – podsumował Prezydent Bytomia.

treść stanowiska dostępna tutaj

Miłym elementem tej sesji Zgromadzenia było wręczenie Lauru ŚZGiP Zygmuntowi Frankiewiczowi w kategorii „Nagroda specjalna” – za zasługi dla samorządowej współpracy. Wręczenie tego wyróżnienia nie było wcześniej możliwe – w ramach uroczystości obchodów 30-lecia działania naszego Związku obchodzonych na początku września – z uwagi na nieobecność pana Senatora.

Przed sesją Zgromadzenia Ogólnego odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. W jego trakcie przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia nowej gminy Porąbka do Związku.

zdjęcia dostępne tutaj

Do pobrania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content