Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu w Świętochłowicach

Sytuacja finansowa szpitali miejskich i powiatowych w województwie śląskim – o tym rozmawiali dziś prezydenci miast z naszego regionu w ramach Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, który działa przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

19 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu. Jego gospodarzem był Daniel Beger, Prezydent Świętochłowic. Pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali miejskich i powiatowych w województwie śląskim to temat poruszony przez samorządowców podczas majowego posiedzenia Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu. W spotkaniu udział wzięli prezydenci miast na prawach powiatu woj. śląskiego oraz kilku przedstawicieli szpitali, którzy dyskutowali na temat przyczyn wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Uczestnicy zastanawiali się, czy organy prowadzące SP ZOZ-y lub organy właścicielskie szpitali prowadzonych w formie spółki mogą podjąć skuteczne działania ograniczające straty finansowe szpitali.

W trakcie obrad nie zabrakło głosu Władysława Perchaluka, Prezesa Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, który wypunktował główne przyczyny złej kondycji finansowej szpitali powiatowych.

Podczas dyskusji omówiono zagadnienia związane z: niską wyceną procedur medycznych, niedoszacowaniem niektórych oddziałów, a także skutkami kolejnego wzrostu wynagrodzeń, na które nie ma funduszy.

Pomimo wysiłku finansowego i organizacyjnego włożonego na przestrzeni lat przez samorządy, sytuacja finansowa większości szpitali powiatowych nie poprawia się. Narastające zadłużenie szpitali powiatowych jest wynikiem rosnących kosztów udzielania świadczeń (w tym kosztów pracy oraz dostosowania szpitali do obowiązujących wymogów i regulacji prawnych), które nie mają odzwierciedlenia w adekwatnej zmianie wyceny świadczeń medycznych przez NFZ oraz braku finansowania nadwykonań. Na problemy te nakładają się znaczące braki kadrowe, z którymi boryka się większość szpitali. W takich obiektywnych warunkach (bez zmiany wysokości środków finansowych w systemie ochrony zdrowia), żadne zmiany organizacyjne wprowadzane przez samorządy nie zahamują dalszego narastania zadłużenia. Konieczne jest zwiększanie nakładów finansowych adekwatne do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez placówki, co wielokrotnie podkreślali przedstawiciele samorządów lokalnych. Bez tego jakiekolwiek działania nie przyniosą oczekiwanych efektów w postaci wyraźnej poprawy dostępności i jakości usług szpitalnych, bez dalszego zadłużania się jednostek.

Dyrektorzy placówek są mocno zaniepokojeni konsekwencjami nadchodzących lipcowych podwyżek w ochronie zdrowia, ponieważ płace pracownicze stanowią nawet 85 proc. budżetu. Bez rzetelnej wyceny świadczeń, szpitalom nie wystarczy środków na wypłacenie kolejnych podwyżek wymuszonych ustawą. Jeden ze szpitali już teraz wszystkie środki z NFZ wydaje na pensje.

– Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma co prawda na nowo wycenić świadczenia, ale obawiamy się, że nie wystarczy nam i tak środków – odniósł się do zaistniałej sytuacji Władysław Perchaluk, Prezes Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Woj. Śląskiego.

Kwestie restrukturyzacji szpitali powinny być rozstrzygane na szczeblu wojewódzkim we współpracy z organami prowadzącymi.

W trakcie obrad nie zabrakło też głosu Członka Zarządu Związku – Michała Pierończyka:

– Przyczyn trudnej sytuacji szpitali miejskich jest wiele, wspomnę tylko o niektórych, choć dla pełnego obrazu sytuację tę powinniśmy oceniać na tle szpitali wojewódzkich i klinicznych. Przede wszystkim zdiagnozowane przez nas problemy są efektem złych rozwiązań systemowych i niewystarczającego finansowania tego sektora, na co ani samorządowcy, ani dyrektorzy tych placówek nie mają realnego wpływu. Dochodzi do tego jeszcze galopująca inflacja, przez którą musimy mierzyć się ze wzrostem kosztów funkcjonowania placówek w zasadzie w każdej sferze – przede wszystkim dotkliwe są rosnące ceny energii i leków – tłumaczy Prezydent Rudy Śląskiej –  Lecznice w swoich budżetach musiały też zabezpieczyć środki na podwyżki dla pracowników, na które nie dostały pieniędzy – dodaje.

– Konieczne jest zwiększenie środków przekazywanych szpitalom powiatowym z budżetu państwa, ich oddłużanie, uruchamianie dedykowanych dla nich konkursów, podniesienie wycen procedur medycznych, a także zwiększenie współczynników dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń – apelował Michał Pierończyk –  ale to nie wszystko – nie można bowiem też zapominać o braku wystarczającej kadry, przez co rosną ponadnormatywne koszty wynagrodzeń w niektórych specjalizacjach.

Z uwagi na wagę problemów, które były przedmiotem obrad Konwentu, temat ten będzie kontynuowany w najbliższych tygodniach w gronie organów prowadzących szpitale powiatowe oraz wojewódzkie.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content