Konwent BiW w formule wideokonferencji w dn. 30 września 2020 r.

szkolenie,symbol

Ponad 80 samorządowców z województwa śląskiego ponownie spotkało się w formule wideokonferencji w ramach Konwentu Burmistrzów i Wójtów, który działa w strukturach naszego Związku. Funkcjonowanie systemu oświaty w dobie epidemii, bezpieczeństwo publiczne oraz stan przygotowań do kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej – to tematy, które zdominowały spotkanie.

 

Spotkanie otworzył Ireneusz Czech, Wójt Gminy Kochanowice, Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Koordynator Konwentu wprowadzając do tematyki spotkania podkreślił znaczenie samorządowej współpracy w dobie kryzysu.

Résumé aktywności Związku w ostatnich miesiącach

Podczas „wystąpień otwierających” głos zabrał Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika i przedstawił inicjatywy podjęte przez naszą organizację w ostatnich miesiącach. Dotyczyły one zasadniczo koordynowania działań podejmowanych przez gminy i powiaty w walce z COVID, a także aktywności na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący Związku nakreślił również planowane inicjatywy:

– Naszym priorytetem w najbliższym czasie będą finanse samorządów lokalnych i gospodarka odpadami. W tych dziedzinach na pewno będziemy wspierać gminy i powiaty członkowskie, a także uzgadniać wspólny sposób działania i komunikowania się – podsumował Piotr Kuczera.

Samorząd Województwa Śląskiego kontynuuje prace strategiczne

W pierwszej części wideokonferencji Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego podkreślił, że Zarząd Województwa mimo trwającej epidemii kontynuuje prace w strategicznych sferach swojej aktywności. W trakcie swojego wystąpienia podziękował za zaangażowanie samorządów lokalnych w konsultacje związane z projektem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dodał, że dokument ten zostanie zaktualizowany do końca roku 2020.

Wojciech Kałuża przypomniał, że od roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego prowadzi prace nad założeniami nowego RPO.

Dodał jednak, że ze względu na opóźnione na poziomie unijnym prace nad kolejną perspektywą, wstrzymuje się z przedstawieniem ich efektu.

Szczegółowe informacje związane z aktualnym stanem prac na perspektywą finansową 2021-2027 r., Funduszem Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowym Programem Odbudowy przedstawiła Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

 

 

Nowy system raportowania i nowa strategia walki z COVID

Ważnym tematem posiedzenia Konwentu była też bieżąca sytuacja w służbie zdrowia w naszym województwie. Przedstawił ją Andrzej Szczeponek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

Dyrektor poinformował uczestników m.in. o działaniu  w całym kraju aplikacji, która umożliwia raportowanie skali zapotrzebowania szpitali na środki ochrony osobistej. W oparciu o pozyskane w ten sposób dane Ministerstwo Zdrowia podejmuje decyzje co do ilości środków, które są przekazywane poszczególnym placówkom.

Andrzej Szczeponek przypomniał, że dalsze funkcjonowanie służby zdrowia będzie opierało się o przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia tzw. strategię na drugą fazę epidemii.

Na koniec pierwszej części spotkania Elżbieta Kisiel, przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach omówiła najważniejsze założenia programu antysmogowego Czyste Powietrze.

 

 

 

Edukacja w epidemii w oparciu o statystyki

Druga część spotkania została zdominowana przez tematykę oświatową. W jej trakcie Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiła najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem systemu edukacji w Polsce.

Zwróciła uwagę, że w skali całego kraju ponad 90% przedszkoli, szkół i  placówek oświatowych pracuje w trybie stacjonarnym (w świetle danych uzyskanych z Kuratoriów Oświaty pod koniec września 2020 r.). Z kolei w przypadku placówek oświatowych, które funkcjonują w trybie mieszanym 85% uczniów uczy się stacjonarnie.

Marzena Machałek podkreśliła też, że intencją wprowadzania przepisów dotyczących edukacji w epidemii było zapewnienie elastyczności w ich stosowaniu, a więc możliwości ich dostosowania do sytuacji w danej placówce. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dodała, że zasadne jest wyciągnięcie wniosków z tzw. rewolucji cyfrowej, którą wywołał koronawirus, a w rezultacie wzbogacenie systemu edukacji stacjonarnej o elementy cyfrowe.

 

 

Z kolei Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty w Katowicach odniosła aktualną sytuację w edukacji w skali całej Polski do województwa śląskiego. Wskazała, że tylko 1/3 spośród 37 szkół, w których zawieszono zajęcia, pracuje całkowicie zdalnie (pozostała część z tej grupy pracuje w systemie hybrydowym). Podkreśliła, że bezpieczeństwo w procesie kształcenia jest priorytetem, ale  jednocześnie zaznaczyła, że niemalże równie ważnym kryterium jest efektywność i jakość nauki.

więcej informacji:

prezentacje dostępne tutaj

fot. z prezentacji przedstawionych podczas spotkania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content