Konferencja podsumowująca prace projektowe w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

17 listopada br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 7-letnie prace projektowe, których celem było stworzenie pierwszego, ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Usług Publicznych. System SMUP docelowo zawierał będzie, a częściowo już zawiera, zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające na ocenę i optymalizację procesu świadczenia usług publicznych przez jednostki samorządu lokalnego – system jest dostępny pod tym linkiem. W fazie koncepcyjnej tego przedsięwzięcia, tj. w latach 2017-2019 istotną rolę odegrał Śląski Związek Gmin i Powiatów, którego eksperci wnosili swój wkład w kliku obszarach tematycznych, tj. w szczególności: podatki i opłaty lokalne, inwestycje i budownictwo, ochrona środowiska oraz drogownictwo i transport. Partnerami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.  W trakcie konferencji kończącej prace projektowe przedstawiciele instytucji partnerskich podkreślali bardzo dobrą, merytoryczną współpracę między stroną rządową i samorządową w projektowaniu, a następnie realizacji systemu, która może być przykładem dla innych tego typu przedsięwzięć, w których niezbędne jest połączenie różnych potencjałów i różnych poziomów administracji oraz statystyki publicznej. Po zakończeniu projektu systemem zarządzał będzie Główny Urząd Statystyczny, ale kluczową kwestią będzie stałe zasilanie systemu wysokiej jakości danymi dot. poszczególnych usług publicznych przez gminy i powiaty. „Zachęcamy wszystkie samorządy do dokonywania analiz i porównań pomiędzy zbliżonymi do siebie jednostkami, aby móc podejmować decyzję w oparciu o twarde dane, a nie tylko naszą intuicję” – podkreśla Witold Magryś, Dyrektor Biura Związku, który od lat prowadzi badania benchmarkingowe w obszarze procesów i usług publicznych w grupie zainteresowanych jst.

Projekt pn. System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP realizowany był w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres realizacji 1.04.2019 do 30.09.2023. Wartość projektu 37 mln zł.

Założenia merytoryczne systemu SMUP opracowano w ramach projektu pn. System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP. Okres realizacji 1.01.2017 r. – 31.03.2019 r. Wartość projektu 8,8 mln zł.

 

Projekty zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content