Stanowiska

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s systemowych działań w zakresie ochrony powietrza

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s propozycji przystąpienia do prac nad przygotowaniem skonsolidowanej ustawy o samorządzie terytorialnym, a także ogólnych założeń takiego projektu ustawy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s zmiany przepisów w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej

Stanowiska przyjęte w 2017 r.

Wspólne stanowisko Zarządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce z dnia 6 października 2017 r. w/s przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycji zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Załącznik nr 1 do Wspólnego stanowiska Zarządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 31 sierpnia 2017 r. w/s zapowiadanej przez Rząd zmiany art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 31 sierpnia 2017 r. w/s budowy drogi wojewódzkiej nr 948

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 czerwca 2017 r. w/s ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 czerwca 2017 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 czerwca 2017 r. w/s wyłączeń z opodatkowania podatkiem od środków transportowych naczep ciężarowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 maja 2017 r. w/s ograniczenia biurokracji i wydatków publicznych przy podejmowaniu decyzji administracyjnych dot. dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 21 kwietnia 2017 r. w/s rekompensaty ubytku w dochodach jst w związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s projektu ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 lutego 2017 r . w/s zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie podłączania do sieci i podpisywania umów na dostawę energii elektrycznej z osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do korzystania z lokalu

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 lutego 2017 r. w/s zamierzeń dot. ograniczenia liczby pełnionych kadencji w samorządzie lokalnym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 20 stycznia 2017 r. w/s projektowanej zmiany przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Jak dojechać