Sieć SILESIAN LEADER NETWORK

Województwo śląskie było jednym z pierwszych regionów, w którym dzięki inicjatywie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów utworzono w 2007 r. nieformalną sieć współpracy LGD o nazwie SILESIAN LEADER NETWORK. Sieć została powołana w celu rozwiązywania wspólnych problemów oraz wymiany doświadczeń pojawiających się w trakcie wdrażania podejścia LEADER w województwie śląskim.

Sieć Lokalnych Grup Działania SILESIAN LEADER NETWORK:

  • zrzesza wszystkie 14 LGD z woj. śląskiego (które swoimi działaniami obejmują 123 gminy)
  • reprezentuje interesy LGD w Polskiej Sieci LGD
  • w ramach Sieci organizowane są: cykliczne spotkania, szkolenia i warsztaty, konferencje, wyjazdy studyjne
  • zabiega o wprowadzenie wielofunduszowego instrument RLKS w woj. śląskim

Koordynator Sieci SILESIAN LEADER NETWORK:

p. Edyta Bauć, Dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Skład Prezydium:

p. Marcin Chrobak, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
p. Małgorzata Dorna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LYSKOR
p. Marcin Świerczyński, Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Kontakt w Biurze Związku:

Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich 
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl
tel. 32 60-90-359


logo sieci SLN

Wydarzenia:

Zwycięskie projekty współpracy śląskich LGD (konkurs z KSOW dla LGD na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER) 

Spotkanie Prezydium Sieci Silesian Leader Network, 1.12.2020 r. oraz 4.12.2020 r.

Wideokonferencję pt.: Instrumentarium wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. - wyzwania i zamierzenia, 24 listopada 2020 r.

Wideospotkanie Prezydium Sieci z p. Beatą Białowąs, Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego nt. poziomu zaawansowania prac związanych z wprowadzeniem w woj. śląskim wielofunduszowego instrumentu RLKS, 20 października 2020 r.

Odpowiedzi na pismo z dn. 7 sierpnia br., które Grupa tematyczna ds. podejścia LEADER (GTL) działająca w ramach Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wystosowała do wszystkich 16 marszałków województw z prośbą o udzielenie informacji nt. przyszłości wielofunduszowego RLKS w ich regionach 

Wideokonferencja dla LGD w ramach Sieci SLN ws. wprowadzonych zmian w poddziałaniu 19.2, 2.10.2020 r.

Wyróżnienie dla LGD PPJ w europejskim konkursie Rural Inspiration Awards, 2019 r. (Broszura ENRD Przykładowe projekty EFFROW)

Spotkanie Prezydium Sieci Silesian Leader Network w celu omówienia dalszych działań Sieci, w dniach: 22 oraz 24 września 2020 r.

Projekt grantowy pn. "Wspieramy inicjatywy lokalne promujące obszar LGD "Bractwo Kuźnic", wydarzenie pt. "Marzy mi się taka długa historia...", 12 września 2020 r.

Konkurs z KSOW dla LGD na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER, termin składania prac do 9 października 2020 r.

Konkurs dla Beneficjentów - Dni Otwarte Funduszy Europejskich (do 10 września 2020 r.)

Spotkanie Sieci SLN w formule wideokonferencji, w dn. 12 lipca 2020 r.

Zwycięski projekt śląskich LGD pt. ,,Ekologia – kogo obchodzą losy cywilizacji?” (ECOLC), w konkursie Energy Globe Award

Spotkanie Sieci SLN w formule wideokonferencji, w dn. 9 lipca 2020 r.

Spotkanie Sieci SLN w formule wideokonferencji nt. doświadczeń śląskich Lokalnych Grup Działania we wdrażaniu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2014-2020, w dn. 19 czerwca 2020 r.

Wyjazd studyjny pt. „Wielofunduszowy RLKS – szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Wyjazd studyjny pt. „Marka lokalna czyli przedsiębiorcza wieś i jej droga do rozwoju - wyjazd studyjny”

Webinarium pt. Podstawowe zasady tworzenia wideokonferencji oraz praktyczne wskazówki jak zaangażować uczestników spotkania w dn. 19 czerwca 2020 r. 

Widekonferencja nt. praktycznych wskazówek dot. przygotowań do wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w województwie śląskim w dn. 16 czerwca 2020 r. 

Wideokonferencja Sieci SLN odnośnie analizy potrzeb LGD w zakresie wsparcia działań określonych w Lokalnych Strategiach (dot. współpracy w zakresie wypracowywania zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027) w dn. 28 maja 2020 r. 

Webinarium pt. Jak przeprowadzić zdalnie Walne Zebranie Członków LGD oraz głosowanie on-line. Wybór narzędzi oraz warsztaty. w dn. 26 maja 2020 r. 

Wideokonferencja nt. zobowiązań Beneficjentów odnośnie pisma z dn. 5.05.2020 r. MRiRW, w dn. 13 maja 2020 r.

Wideokonferencja z przedstawicielami MRiRW i UMWŚ nt.  aktualnej  sytuacji beneficjentów (w związku z wprowadzonym stanem epidemii) w dn. 27 kwietnia 2020 r. 

Webinaria z social media w dn. 23.04 oraz 7 maja 2020 r. 

Wideokonferencja - Jak funkcjonują LGD w czasach epidemii ? w dn. 1 kwietnia 2020 r. 

Spotkanie śląskich LGD z przedstawicielami Zarządu Województwa Śląskiego nt. wielofunduszowego RLKS w dn. 13 lutego 2020 r.

Spotkanie Przedstawicieli LGD i LGR z p. Marszałek Beatą Białowąs w Katowicach w dn. 12 grudnia 2019 r. 

XII posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w Koszęcinie w dn. 3-4 czerwca 2019 r. 

Wyjazd studyjny pn. „Przez KONTAKTY do ROZWOJU – wyjazd studyjny” do Bytowa (woj. pomorskie) w dn. 22-24 maja 2019 r.

Wspólny wyjazd na sympozjum pt. LEADER w kontekście przemysłu kreatywnego do Löbau (Niemcy) w dn. 26-27 kwietnia br.

Regionalne spotkanie LGD województwa śląskiego SILESIAN LEADER NETWORK w Wodzisławiu Śląskim w dn. 1- 2 kwietnia 2019 r.

Szkolenie nt. Ochrona danych osobowych – wybrane problemy – szkolenie dla Lokalnych Grup Działania w Katowicach, w dn. 13 marca 2019 r.

Szkolenie pt. Zasady postępowania z wekslami in blanco oraz wyprzedzające finansowanie (zaliczkowanie grantobiorców) w praktyce realizacji projektów grantowych przez LGD w Katowicach w dn. 15 listopada 2018 r. 

Wyjazd studyjny dla LGD „Przez KONTAKTY do WSPÓŁPRACY " do woj. podkarpackiego w dniach 27-29 czerwca 2018 r.

Regionalne spotkanie LGD województwa śląskiego SILESIAN LEADER NETWORK w Nieznaniacach w dn. 4-5 czerwca 2018 r.

Regionalne spotkanie LGD województwa śląskiego SILESIAN LEADER NETWORK w Katowicach w dn. 27 kwietnia 2018 r.

Jak dojechać