Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

W ramach struktur Związku od 2013 r. działa Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów/Referatów Urzędów Miast na prawach powiatu (członkowskich Związku), którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst. Sieć odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące).

Przewodniczącą Sieci:

p. Magdalena Sobczak
Kierownik Biura 
ds. Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
tel. 
33 47 01 262
e-mail: m.sobczak@um.bielsko.pl

Zastępca Przewodniczącej Sieci:

p. Grzegorz Mazurkiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska
Urząd Miasta Katowice
tel. 
32-259-38-70
e-mail: 
grzegorz.mazurkiewicz@katowice.eu

Kontakt w biurze Związku:

p. Dominika Tkocz 
st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń
tel. 32 609 03 58
e–mail: dtkocz@silesia.org.pl

 

Najbliższe posiedzenie Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim:

2 września 2019 r., godz. 10.00, siedziba Związku w Katowicach (ul. Kościuszki 43/5, III piętro)

Tematyka posiedzenia:
1) bieżące problemy wynikające z najnowszej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;
2) zakres merytoryczny seminarium dwudniowego wyjazdowego, które Związek planuje zorganizować w dn. 8-9 października br. 

Jak dojechać