Posiedzenia Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych

Kolejne posiedzenie Komisji jest w trakcie planowania.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

15 lutego 2021 r., w formule wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1. Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.
2. Omówienie planu pracy na rok 2021 - oczekiwania, potrzeby szkoleniowe, propozycje zagadnień do omówienia.
3. Stosowanie artykuł 15zzzzzn2 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ("covidowej") w praktyce - wymiana doświadczeń.
4. Sprawy bieżące.

5 lutego 2021 r., szkolenie w formule wideokonferencji

Tematyka szkolenia:
"Konsekwencje ostatnich zmian prawa na funkcjonowanie wydziałów komunikacji". Szkolenie poprowadził p. Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, ekspert w dziedzinie prawa samorządowego.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2020 ROKU:

23 września 2020 r.w formule wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym - terminy wejścia w życie. analiza skutków noweli.
2. Postępowania w sprawie nakładania kar pieniężnych - praktyka, orzecznictwo.
3. Kontrola przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.
4. Warunki udzielania licencji na przewóz osób taksówką z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w przepisach  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz zmian opłat za czynności administracyjne związane z licencjami.
5. Organizacja pracy wydziałów komunikacji w czasie pandemii - wymiana doświadczeń.
6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

9 stycznia 2020 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:
„Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu– problemy praktyczne”Szkolenie poprowadził p. Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, ekspert w dziedzinie prawa samorządowego.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w w latach 2018 -2019

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w w latach 2016 -2017

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w latach 2009-2015

Jak dojechać