Materiały

Stanowiska Zarządu Związku w sprawach z zakresu ochrony środowiska, przyjęte w 2017 i 2018 r.:

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2018 r. w/s wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 maja 2018 r. w/s problemu składowania lub magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu oraz ich przetwarzania niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s wniosku o nowelizację ustawy Prawo wodne i dokonanie interpretacji jej przepisów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 marca 2018 r. w/s rządowego programu #PolskaBezSmogu 2018-2027

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 lutego 2018 r. w/s  propozycji zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 21)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s systemowych działań w zakresie ochrony powietrza

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2017 r. w/s ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 października 2017 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (projekt z dn. 22 września 2017 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 20 stycznia 2017 r. w/s projektowanej zmiany przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Inne materiały:

"Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r." - informacje dla gmin po szkoleniu przeprowadzonym przez p. Lucynę Osuch-Chacińską, Głównego Specjalistę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie

Propozycja dot. stawek za usunięcie drzew i krzewów oraz zasad związanych z przygotowaniem uchwał rad gminy w tym zakresie w gminach województwa śląskiego przygotowana przez Zespół zadaniowy ŚZGiP ds. wypracowania zasad postępowania w zakresie usuwania drzew i krzewów

Załącznik nr 1 do Propozycji Zespołu zadaniowego

Prezentacja p. dr Pawła Kojsa ze spotkania ws. gospodarki zielenią w miastach w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów

Jak dojechać