Wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnej

Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował w dn. 27 – 28 września  2016 r. 2-dniowe wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. 

Pierwszego dnia seminarium został omówiony temat dot. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zagadnienie to omówiła p. Hanna Kmieciak, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego (szczególnie procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni pracownik jst, redaktor naczelna „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych.

Drugiego dnia seminarium odbyły się warsztaty nt. nowych wzorów sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. wzorów opublikowanych w rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi), które poprowadziła p. Agnieszka Fitrzyk z Referatu ds. planowania i sprawozdawczości w zakresie środowiska z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Podczas drugiego dnia seminarium odbyło się też wspólne posiedzenie Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim przy ŚZGiP oraz Grupy roboczej ds. gospodarki odpadami w gminach miejsko-wiejskich
i wiejskich ŚZGiP.

Do udziału w seminarium zostali zapraszeni przedstawiciele gmin członkowskich Związku, którzy odpowiedzialni są za kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi (w tym m.in. Członków Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim przy ŚZGiP).

program seminarium

Jak dojechać