Wieloaspektowe wyzwanie - wsparcie sektora prywatnego w epidemii

O dostępnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców w czasie epidemii i potrzebie ich dostosowania do uwarunkowań samorządów lokalnych rozmawiali uczestnicy wideokonferencji, którą Związek zorganizował 7 kwietnia.

 

Udzielanie pomocy przedsiębiorcom w aktualnie trudnej sytuacji jest wieloaspektowym wyzwaniem, przed którym stoją samorządy lokalne. Wymaga bowiem zaangażowania wielu różnych służb, w tym zwłaszcza podatkowych, prawnych, finansowych czy tych związanych z gospodarką nieruchomościami i pomocą publiczną w urzędzie i starostwie. Przyjmowane instrumenty wsparcia podlegają też kontroli, której dokonują izby obrachunkowe i nadzory prawne. Jednocześnie wszelkie wprowadzane rozwiązania powinny uwzględniać możliwości finansowe danego samorządu.

W zorganizowanym 7 kwietnia br. spotkaniu wzięli udział pracownicy reprezentujący różne wydziały miast i gmin z woj. śląskiego, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego.

Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami na temat aktualnie podejmowanych działań adresowanych do podmiotów gospodarczych, a możliwych już do realizacji w oparciu o regulacje tworzące tzw. tarczę antykryzysową. Ważnym wątkiem w dyskusji były kwestie dotyczące pomocy publicznej, zwłaszcza sposobu jej interpretowania w kontekście przepisów zawartych w ww. tarczy.

Przedstawiciele jst oraz uczestniczących w spotkaniu instytucji podkreślili, że do podobnej wymiany doświadczeń powinno dojść, gdy nastąpi nowelizacja tarczy antykryzysowej, nad którą obecnie pracuje parlament RP.


 

 

Jednocześnie informujemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił na swojej stronie internetowej zakładkę, w której są publikowane opinię Urzędu dot. przepisów związanych z COVID-19:
www.uokik.gov.pl

fot. Gerd Altmann z PixaBay

Jak dojechać