Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

materiał z Dziennika Warto Wiedzieć

Nadzór pedagogiczny i praca szkół w czasie nasilającej się epidemii - to tematy omówione podczas październikowego posiedzenia Zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu tery.

 

20 października br. odbyło się, w formie videokonferencji, posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Pierwszym punktem porządku obrad był wniosek Związku Powiatów Polskich w sprawie kompetencji kuratorów oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Wniosek był spowodowany kolejną informacją dotyczącą postępowania kuratora oświaty wobec organu prowadzącego, jakie początkiem września miało miejsce w Małopolsce. ZPP wykazał, że działanie Pani Kurator, a w szczególności zaproponowane wnioski (zastosowanie art. 96 lub 97 ustawy o samorządzie gminnym) są jawnym nadużyciem kompetencji i stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż nie doszło do spełnienia przesłanek w tychże przepisach opisanych. Związek wskazał, że nie jest to odosobniony przypadek jeżeli chodzi o działania Kuratorów Oświaty.

W drugiej części pisma Związek Powiatów Polskich poprosił o rozszerzenia prezentacji MEN o statystykę powodów wydawania przez kuratorów oświaty opinii negatywnych.

Na skutek przeprowadzonej dyskusji ustalono, że temat kompetencji kuratorów oświaty odbędzie się w połowie grudnia br., gdyż MEN potrzebuje czasu, aby merytorycznie się przygotować. W tej chwili najpilniejsze są kwestie związane z dostosowywaniem szkół do pracy w czasie epidemii. Jednocześnie wiceminister Marzena Machałek zadeklarowała przesłanie do małopolskiej Kurator Oświaty pisma z prośbą o wyjaśnienie jej postępowania dotyczącego skargi do wojewody na działanie burmistrza. Strona samorządowa poprosiła o przekazanie członkom Zespołu zarówno pisma MEN, jak i odpowiedzi Pani Kurator.

W kwestii dotyczącej statystyki powodów negatywnych opinii kuratorów w sprawie likwidacji szkół ustalono, że MEN przekaże statystyki z lat 2019 i 2020 - z podziałem na szkoły podstawowe (w 2019 były 73 szkoły z negatywną opinią) oraz ponadpodstawowe wraz z danymi dotyczącymi liczebności tych szkół.

pełna informacja dostępna poniżej:
www.wartowiedziec.pl/legislacja

Data publikacji: 23.10.2020 r.

Jak dojechać