Regionalne Forum Energetyczne w dn. 21 - 22 listopada 2019 r.

W dn. 21 – 22 listopada br. (czwartek-piątek) w Hotelu STOK w Wiśle (ul. Jawornik 52A) odbędzie się Regionalne Forum Energetyczne, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Forum skierowane jest do przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców branży energetycznej (w tym elektromobilności) oraz osób zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego planowania energetycznego na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

W agendzie Forum znajdą się takie zagadnienia jak m.in. nowa Polityka Energetyczna Polski, miks energetyczny kraju oraz wpływ ustawy o elektromobilności na działalność samorządów lokalnych. W jego trakcie zostanie również zaprezentowany Poradnik dla gmin dotyczący planowania energetycznego oraz dokument pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Województwa Śląskiego z bilansem energii.

Podczas pierwszego dnia Forum (tj. w dn. 21 listopada br.) przewidziano także otwarte posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii (działającej w województwie śląskim z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów), które zostanie poświęcone kwestiom wynikającym z aktualnej sytuacji na rynku energii. W programie wydarzenia przewidziano wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Energii nt. konsekwencji dla gospodarki, odbiorców energii (w tym samorządów lokalnych) i przedsiębiorstw energetycznych wynikających z niestabilnej sytuacji na rynku energii, związanej
w szczególności ze wzrostem cen energii elektrycznej w drugiej połowie 2018 r. oraz rozwiązaniami legislacyjnymi w tym zakresie w perspektywie: 

  • roku bieżącego;
  • 2020 r. i lat następnych.

Otwarte posiedzenie Rady rozpocznie się o godz. 15.30 i potrwa ok. dwie godziny.

Za sprawy organizacyjne dot. otwartego posiedzenia tego gremium osobą odpowiedzialną w biurze Związku jest p. Dominika Tkocz, st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. 32 251 10 21).

Ze strony organizatora – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego osobą do kontaktu jest p. Mariusz Świąder, główny specjalista w Wydziale Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej (adres e-mail: mswiader@slaskie.pl, tel. 501 406 956).

 

Jak dojechać