Regionalna Rada ds. Energii - po XXI posiedzeniu

17 czerwca 2020 r. odbyło się XXI posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii w formie on-line. W jego trakcie omawiano zagadnienia związane z regionalną gospodarką energetyczną w trakcie oraz po epidemii.

Posiedzenie rozpoczęło się odczytaniem przez Janusza Kopera, Przewodniczącego Rady i Zastępcę Prezydenta Rybnika, listu Ministra Klimatu, Michała Kurtyki do uczestników posiedzenia (pismo dostępne tutaj).

W trakcie posiedzenia zostały przedyskutowane potencjalne zagrożenia dla sektorów reprezentowanych w Radzie (samorządów, sektora nauki i przedsiębiorstw) w kontekście zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej województwa śląskiego, które wynikają ze stanu epidemicznego oraz możliwych długofalowych skutków przewidywanego kryzysu gospodarczego, społecznego i środowiskowego, w tym między innymi:

  • zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju regionu i jednostek samorządu terytorialnego oraz transformacji energetycznej opartej na odpowiednim planowaniu i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej;
  • ograniczenie możliwości finansowania działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej we wszystkich obszarach (wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz użytkowanie paliw i energii);
  • zagrożenie dla rozwoju sektora energetycznego związane z niestabilnym popytem na paliwa i energię, ewentualnymi trudnościami logistycznymi związanymi z dostawami paliwa do obiektów wytwórczych czy brakami kadrowymi;
  • zagrożenie dla sektora nauki i instytutów badawczych wynikające między innymi z trudności w pozyskiwaniu funduszy na projekty i badania, brakiem możliwości ścisłej współpracy między ośrodkami naukowymi oraz bezpośredniej wymiany doświadczeń pomiędzy kadrą naukową doktorantami i studentami;
  • pogorszenie się jakości życia mieszkańców województwa śląskiego, w tym możliwe pogłębienie się ubóstwa energetycznego;
  • zagrożenie dla środowiska, szczególnie w obszarze możliwego pogorszenia jakości powietrza oraz gospodarki odpadami.

Problemy wynikające z epidemii, z jakimi borykają się obecnie instytucje reprezentowane w Radzie zostały wyartykułowane przez przedstawicieli każdego z wymienionych wyżej sektorów. Wnioski z tej dyskusji zostaną przedstawione m.in. w Ministerstwie Klimatu. 

W świetle kryzysu gospodarczego, społecznego i środowiskowego, który zapewne przełoży się na nasze codzienne życie, kluczowa jest współpraca wszystkich sektorów. Jej wyznacznikiem jest bezpieczeństwo energetyczne regionu, a więc wszystkich wspólnot lokalnych.

Na zakończenie posiedzenia wskazano również tematy, które będą przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Regionalnej Rady ds. Energii.

 

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku: Agata Motyl, Specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie (e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 508 217 060).

Jak dojechać