Przejazdy kolejowe na drogach gruntowych i drogach leśnych - jest stanowisko

W przyjętym pod koniec lutego stanowisku Zarząd  Związku zwraca się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
 

- Od dwóch lat Polskie Koleje Państwowe realizując nowe inwestycje, w ramach porządkowania terenu, likwidują istniejące przejazdy kolejowe na drogach dojazdowych do pól i drogach leśnych. To z kolei prowadzi do tego, że rolnicy nie  mogą dojechać do pól zlokalizowanych po drugiej stronie torowiska. Natomiast straż pożarna, w przypadku interwencji, nie może dojechać do pożarów, które mają miejsce na terenie Lasów Państwowych – komentuje Ireneusz Czech, Wójt gminy Kochanowice, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Zgodnie z § 93. powyższego rozporządzenia w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zarządca kolei zmieni kategorię przejazdu kolejowo-drogowego i dostosuje systemy zabezpieczenia ruchu na tym przejeździe do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu (jeżeli zgodnie z przepisami § 7–10 przejazd kolejowo-drogowy powinien zostać zaliczony do kategorii innej niż dotychczasowa).

Powołując się na powyższe regulacje, zarządcy linii kolejowych wymuszają na gminach zmianę kategorii dróg wewnętrznych, służących głównie rolnikom w celu dojazdu do gruntów rolnych, na drogę publiczną, w wypadku kiedy drogi te krzyżują się z istniejącymi liniami kolejowymi na istniejących przejazdach. Istniejące przejazdy kolejowe niejednokrotnie stanowią jedyną możliwość dojazdu do gruntów dla rolnika, w związku z tym konieczne jest ich dalsze funkcjonowanie - wyjaśniają samorządowcy w przyjętym stanowisku.

Przekształcenie drogi wewnętrznej (przeznaczonej do transportu rolnego) w drogę publiczną w wielu przypadkach nie jest jednak w żaden sposób możliwe z powodu istniejących szerokości i braku możliwości pozyskania terenów przyległych. Odrębną kwestią są także bardzo wysokie koszty, które gminy musiałyby ponieść w celu dostosowania nośności i osiągnięcia pozostałych standardów dotyczących dróg publicznych.

Jak można przeczytać w stanowisku: podobnie sprawa wygląda w zakresie przejazdów kolejowych zlokalizowanych na obszarach leśnych, które znajdują się w ciągu dróg leśnych pełniących funkcje dojazdów pożarowych. Likwidacja przejazdów kolejowych na powyższych drogach może spowodować istotne utrudnienia dla  prowadzenia akcji ratowniczych poprzez znaczne wydłużenie czasu dojazdu służb ratowniczych do miejsca zdarzenia takiego jak pożar czy nagła potrzeba udzielenia pomocy poszkodowanemu.

W przypadku wystąpienia pożaru lasu, opóźnienie dojazdu jednostek straży pożarnych spowodowane likwidacją przejazdów kolejowych może być przyczyną powstania katastrofalnych skutków zarówno w wymiarze przyrodniczym, jak i finansowym.

Zarząd  Związku postuluje o zmianę przedmiotowego rozporządzenia w taki sposób, aby z regulacji, o których mowa wyłączone zostały drogi transportu rolnego oraz drogi będące dojazdami pożarowymi na obszarach leśnych.

treść stanowiska

fot. materiały prasowe ŚZGiP

Jak dojechać