Projekty rozporządzeń dot. pracy szkół w czasie epidemii

Minister Edukacji Narodowej skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty pięciu rozporządzeń przygotowujących placówki do odpowiednich rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Istotne zmiany resort zaproponował do rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z propozycją dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów.

Resort edukcji podkreślił w komuniakacie, że projektowane przepisy "ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie do zaistniałej sytuacji z zgodą organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego". Jak doprecyzowano, będzie można zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.

Zmiany zaproponowano również w rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jak zaznaczył resort, wprowadzone przepisy pozwolą na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauczania zdalnego lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

Znowelizowane zostanie także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

"W przepisach będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19" - zaznaczono w komunikacie resortu.

więcej poniżej:
www.samorzad.pap.pl

Jak dojechać