Projekt rozporządzenia - selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów

Materiał: serwis samorządowy PAP

Opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów dostosowuje terminologię do ustawy, sposób zbierania odpadów pozostaje bez zmian.

 

Nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy wprowadziła zmiany w zakresie nazw frakcji odpadów, które gminy są zobowiązane zbierać selektywnie.

W związku z tym w nowym rozporządzeniu zmienione zostało nazewnictwo frakcji odpadów zbieranych selektywnie tj. frakcja „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów” zostanie zastąpiona terminem zgodnym z ustawą tj. „bioodpady”.

Natomiast proponowany sposób selektywnego zbierania odpadów nie różni się od obecnie obowiązującego.

Projektodawcy chcą, aby odpady z papieru, w tym odpady: z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury nadal zbierane były w pojemnikach lub workach, koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, będą zbierane w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. W przypadku gdy gmina skorzysta z możliwości zbierania tych odpadów w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach  koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”. Przepis dotyczący możliwości zbierania odpadów ze szkła w podziale na szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe obecnie już obowiązuje.

więcej poniżej: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ukazal-sie-projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-selektywnego-zbierania-wybranych

Data publikacji: 30.11.2020 r.

Jak dojechać