Pilne zmiany w ustawie dot. gospodarki odpadami

- Chcemy usiąść do rozmów i przygotować nową ustawę dotyczącą gospodarki odpadami. Popieramy też inicjatywę powołania zespołu rządowo-samorządowego, który ma się zająć systemowymi rozwiązaniami w tym zakresie – podkreśla Ireneusz Czech, Wójt gminy Kochanowice, członek Zarządu Związku, prezentując stanowisko przyjęte pod koniec lutego w tej sprawie.

 

Samorządowcy wyjaśniają w przyjętym pod koniec lutego stanowisku, że tylko systemowe podejście pozwoli uporządkować stan prawny w tym niezwykle wrażliwym społecznie obszarze funkcjonowania samorządów lokalnych. Natomiast ze względu na krótki czas, który pozostał na dostosowanie istniejących rozwiązań do ostatniej nowelizacji przepisów w tym zakresie, zwracają uwagę na kilka problemów, które wydają się być szczególnie istotne, zwłaszcza z punktu widzenia gmin o charakterze wiejskim i wymagają pilnego rozwiązania – najlepiej w nowej ustawie, ewentualnie w postaci nowelizacji istniejących przepisów.

- Wiedząc jak długim procesem jest stanowienie nowego prawa - dostrzegamy pilną potrzebę dokonania pewnych zmian w aktualnych przepisach. Powinny one dotyczyć w szczególności częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów oraz bioodpadów na terenach wiejskich. Bardzo ważne jest też jednoznaczne określenie, co ustawa rozumie pod pojęciem „mieszkaniec” czy „zamieszkuje mieszkaniec” – mówi Ireneusz Czech, dodając:
 

- Brak tych definicji utrudnia prowadzenie postępowania podatkowego. Dzieje się to zwłaszcza na etapie weryfikowania rzeczywistej liczby mieszkańców nieruchomości, od których naliczana jest opłata.

W przyjętym stanowisku poruszone też kwestie związane z kosztami funkcjonowania systemu. Zgodnie z przepisami prawa, koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w danej gminie muszą być zrównoważone opłatami ponoszonymi przez mieszkańców tej gminy. Z powodu rosnących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (na które składają się m.in. rosnący strumień odpadów, wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej”, wzrost cen energii i płacy minimalnej) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbliżają się do poziomu nieakceptowalnego społecznie.

Taka sytuacja z kolei grozi tym, że przy zbyt wysokich stawkach nastąpi spadek dochodów gmin, wskutek zaniżania przez właścicieli nieruchomości podstawy naliczenia opłaty (przeważnie zaniżanie liczby mieszkańców).

treść stanowiska

Jak dojechać