EKES nagrodzi inicjatywy dotyczące walki z kryzysem COVID-19

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje konkurs na Nagrodę za Solidarność Obywatelską – jednorazowe wydarzenie na specjalny temat „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID-19”. Jego celem jest wyróżnienie nienastawionych na zysk inicjatyw podejmowanych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego, które wniosły znaczący wkład w zaradzenie sytuacji wyjątkowej spowodowanej pandemią COVID-19. Zachęcamy instytucje, organizacje pozarządowe i mieszkańców naszego regionu do zgłoszenia swoich pomysłów w ramach konkursu.

W województwie śląskim, które szczególnie zostało naznaczone przez epidemię w skali mapy Polski, byliśmy świadkami  wyjątkowej samoorganizacji obywateli, czyli podejmowania przez nich działań oddolnych, prowadzonych zarówno przez mieszkańców miast, jak i obszarów wiejskich.

Codziennie za pośrednictwem mediów dowiadywaliśmy się o nowych inicjatywach, które miały na celu niesienie pomocy potrzebującym (np. pomoc osobom przebywającym w izolacji, dostarczanie żywności i środków ochrony osobistej osobom pracującym na pierwszej linii frontu, szycie i dystrybucja maseczek wśród lokalnych społeczności itd). Pojawiły się też tzw. działania „ku pokrzepieniu serc”, jak np. wywieszanie w oknach plakatów z hasłami pełnymi nadziei na lepszą przyszłość, wysyłanie przez dzieci szkolne i przedszkolne laurek do medyków – zapewniając ich o pamięci i podziwie dla ich bohaterstwa w tych szczególnych czasach, czy wreszcie organizowanie koncertów on-line.

Śląski Związek Gmin i Powiatów na bieżąco publikował w ramach prowadzonej przez siebie akcji „Podziel się rozwiązaniem” przykłady tych inicjatyw z naszego regionu, zarówno działań na poziomie samorządowym, jak i tych prowadzonych przez osoby indywidualne. 

Więcej o tej akcji tutaj.

Gorąco zachęcamy inicjatorów tych działań do zgłaszania swoich przedsięwzięć w ramach konkursu organizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Celem konkursu jest uświadomienie roli, jaką mogą odegrać osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego w kształtowaniu nie tylko regionalnej, ale i europejskiej solidarności. Konkurs ma też na celu wyróżnienie skutecznych i kreatywnych inicjatyw, które zostały podjęte na terytorium UE lub Zjednoczonego Królestwa, by zaradzić kryzysowi COVID-19 i jego różnorodnym skutkom.

Zgłaszane inicjatywy muszą spełniać poniższe kryteria:

  • Nie mogą być nastawione na zysk, czyli muszą to być np. bezinteresowne inicjatywy, projekty charytatywne, wolontariat indywidualny lub pracowniczy itd.
  • Zostały już wdrożone lub są w trakcie realizacji w dniu 30 września 2020 r. (termin składania zgłoszeń).
  • Muszą być bezpośrednio związane z kryzysem, tj. ukierunkowane konkretnie na walkę z epidemią COVID-19 i/lub radzenie sobie z jej różnorodnymi konsekwencjami.

Procedura i termin składania zgłoszeń:

  • Zgłoszenia należy składać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego online www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize.
  • W terminie do 30 września 2020 r. do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). Zgłoszenia mogą być sporządzone w dowolnym języku urzędowym UE.

 

 

„W obecnej sytuacji szczególnie ważne jest, by UE pokazała, że stanowi nie tylko wspólnotę interesów gospodarczo-społecznych, ale także – i przede wszystkim – kolektyw dzielący ten sam los. Ta zasada, wraz z zasadą wspierania dobrobytu narodów Unii Europejskiej zapisaną w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE)2 , musi przyświecać europejskiej, krajowej i regionalnej/lokalnej polityce i powinna być naczelną wytyczną dla reakcji europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na obecny kryzys.” 


Więcej informacji: www.eesc.europa.eu
Źródło: www.eesc.europa.eu/pl

Jak dojechać