Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami

Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami

Przewodniczącą:

p. Elżbieta Student
Naczelnik Wydziału 
Gospodarowania Odpadami
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 
32 421 59 41
e-mail: go.n@czerwionka-Leszczyny.com.pl

Zastępca Przewodniczącej:

p. Mieczysław Dłubała, Naczelnik Wydziału Komunalnego
Urząd Miejski Lubliniec
tel. 
34 353 01 00 wew. 170
e-mail: komunalny@lubliniec.pl

W ramach struktur Związku od 2015 r. działa Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów/Referatów Urzędów Gmin (członkowskich Związku), którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst. Grupa robocza odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące).

Kontakt w biurze Związku:

p. Dominika Tkocz
st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń
tel. 
32 609 03 58
adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl

 

Najbliższe posiedzenie Grupy roboczej gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami

26 sierpnia 2019 r., godz. 09.30, siedziba Związku w Katowicach (ul. Kościuszki 43/5, III piętro)

Tematyka posiedzenia:
1) bieżące problemy wynikające z najnowszej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;
2) zakres merytoryczny seminarium dwudniowego wyjazdowego, które Związek planuje zorganizować w dn. 8-9 października br.

Jak dojechać