Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...)- stanowisko popierające

Zarząd Związku podczas posiedzenia 9 września przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Tym samym samorządowcy poparli inicjatywę Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, który jako pierwszy zgłosił uwagi dotyczące transpozycji i wdrażania nowej dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kontekście projektowanych regulacji.

 

"Podkreślamy w szczególności wyrażoną przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich opinię, że sposób transpozycji tej dyrektywy (DWD – Drinking Water Directive) poprzez nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków jest niewłaściwy i niezgodny z zasadami legislacji. DWD w sposób spójny i całościowy reguluje obszar bezpieczeństwa wody w całym łańcuchu zaopatrzenia w wodę, poczynając od obszarów zasilania dla punktów poboru wody na cele zaopatrzenia ludności, poprzez ujmowanie, uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucję sieciami, na wewnętrznym systemie wodociągowym kończąc. DWD dotyczy wszystkich dostaw wody, w każdym kranie zazwyczaj wykorzystywanym do poboru wody pitnej przez ludzi. Ustawa transponująca DWD powinna więc regulować całościowo powyższe obszary, a nie w sposób rozproszony w różnych aktach prawnych." - czytamy w stanowisku przyjętym 9 września.

Samorządowcy podkreślają też, że "projekt nowelizacji przygotowany jest w sposób bardzo niejasny i może być niezrozumiały nawet dla ekspertów w tej dziedzinie, a tym bardziej dla małych dostawców wody, którzy nie będą w stanie wdrażać go w odpowiedni sposób."

Przypominają również, że "projekt przepisów w zakresie transpozycji i wdrażania DWD został przygotowany bez udziału przedstawicieli gmin -  jednostek samorządowych odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę i sprawy z zakresu wodociągów, pomimo tego iż przedstawiciele organizacji samorządowych zaangażowali się mocno w prace przy tworzeniu i tłumaczeniu dyrektywy."

"Mamy świadomość, iż konieczność transpozycji dyrektywy wymaga przyjęcia odpowiednich regulacji i nałożenia na różne podmioty (w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne), wynikających z nich obowiązków, jednak przedłożony do konsultacji projekt ustawy jest naszym zdaniem źle napisany i pomnoży już istniejące problemy. W związku z powyższym nasza ocena projektu jest zdecydowanie negatywna." - podsumowuje Zarząd Związku.

stanowisko w pdf dostępne tutaj
załącznik do stanowiska w pdf dostępny tutaj

Data publikacji: 12.09.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy