Split payment i RODO - posiedzenie Grupy roboczej ds. Pzp

W dn. 22 października 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W jego trakcie pracownicy wydziałów zamówień publicznych omawiali kwestie związane m.in. z:

  • wpływem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
  • RODO w Pzp,
  • obowiązkami wynikającymi z formuły split payment

Ważnym tematem dyskusji były też zmiany wynikające z nowelizacji ustawy - prawo zamówień publicznych.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać