Posiedzenie Zarządu Związku w Kochanowicach - 1.10.2021

Październikowe posiedzenie Zarządu Związku odbyło się na zaproszenie Wójta Ireneusza Czecha w gminie Kochanowice. Dyskusję zdominował temat uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto przywitaliśmy w gronie samorządów należących do naszej organizacji nową gminę - Jejkowice.

 

- Cieszymy się, że jest nas więcej. Związek aktualnie liczy 143 jednostki samorządowe z naszego województwa. Więcej samorządów oznacza szerszą współpracę z myślą o rozwoju wspólnot lokalnych - tak podsumował Przewodniczący Związku Piotr Kuczera przyjętą przez Zarząd uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Jejkowice do Związku.

Gmina Jejkowice leży w centralnej części powiatu rybnickiego. Gmina charakteryzuje się dogodnym położeniem z punktu widzenia odległości od autostrady czy większych miast regionu jak Rybnik, Gliwice i Wodzisław Śląski. Jest też miejscowością atrakcyjną rekreacyjnie i turystycznie ze względu na to, że przebiegają przez nią liczne szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe.

Zmiany w prawie budowlanym i planowaniu przestrzennym

Ważnym tematem dyskusji była uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. i przekazana do Senatu RP ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tej sprawie Zarząd Związku przyjął stanowisko.

Przedmiotowa ustawa stwarza możliwość budowy małych domów bez pozwolenia na budowę. Jest też realizacją jednego ze sztandarowych elementów programu rozwoju społeczno-gospodarczego pn. Polski Ład. W opinii Zarządu Związku ten fakt nie może jednak uzasadniać przyjętego trybu prac nad projektem tak ważnej ustawy, tj. ogromnego pośpiechu i chaosu w procesie legislacyjnym, z pominięciem merytorycznych konsultacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i opinii tejże Komisji. Zakres proponowanych zmian w znaczny sposób ingeruje w działalność wielu instytucji, w tym jednostek samorządu lokalnego oraz innych podmiotów uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Związek wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę eliminacji wielu istniejących słabości obecnego systemu planowania przestrzennego w Polsce, postulując kilkukrotnie jego całościową reformę, wskazując jej kierunki i najważniejsze aksjomaty. Wynikało to przede wszystkim z poczucia bardzo istotnego wpływu jakości przestrzeni (na wielu obszarach i tak już chaotycznie zagospodarowanej) na ocenę jakości życia mieszkańców. Tymczasem w wypadku ww. ustawy mamy do czynienia z aktem legislacyjnym, którego konsekwencje w naszej ocenie będą zupełnie odwrotne – na wiele lat pozostawią w przestrzeni negatywne, trudne do usunięcia skutki - czytamy w przyjętym stanowisku.

Samorządowcy w przyjętym stanowisku zwracają uwagę na kilka kluczowych elementów, aktualnie procedowanych przez Senat RP przepisów, które będą miały niewątpliwie negatywny wpływ na jakość otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie zostały ujęte w stanowisku, które dostępne jest tutaj.

W ramach stanowiska Związek po raz kolejny zwraca uwagę na fakt, iż sfera planowania i zagospodarowania przestrzennego jest szczególnie wrażliwa na rozwiązania pośpieszne i chaotyczne, gdyż odtworzenie urbanistyczne raz „zniszczonej” przestrzeni jest niezwykle trudne, kosztowne, a niejednokrotnie - wręcz niemożliwe. Wobec tego z uwagi na dużą szkodliwość ww. aktu prawnego w kontekście dalszego pogarszania jakości przestrzeni w Polsce (pogłębienie chaosu przestrzennego) oraz ze względu na powyżej podniesione uwagi dot. trybu i terminów postępowania administracyjnego, jak i błędnie oszacowane skutki regulacji odnoszące się do strony kosztowej wprowadzanych zmian, Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów apeluje do Senatu RP o uwzględnienie powyżej podniesionych uwag, a także innych szczegółowych uwag zgłaszanych przez organizacje samorządowe.

Budżety samorządowe, smog i gospodarka odpadami

Zarząd Związku omawiał też kwestię przygotowywania samorządowych budżetów na 2022 r. Ze względu na liczne zmiany przepisów, które wynikają z Polskiego Ładu, samorządy tworzą je w warunkach niepewności. Część nowych przepisów wciąż jest w fazie projektowania, część jest bardzo niejasnych.

Ponadto ustalono, że w tym i kolejnym roku będą kontynuowane działania informacyjne w tematach ważnych dla samorządu lokalnego. Będzie to zwłaszcza walka o czyste powietrze w kontekście wdrażania tzw. uchwały antysmogowej oraz gospodarka odpadami komunalnymi w warunkach wzrastających opłat.

Data publikacji: 01.10.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy