PILNE:ws. cen energii w 2019 r. - nowy obowiązek

Uprzejmie informujemy o nowym obowiązku wynikającym z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210). 

Ustawa ta nakłada na instytucjonalnego odbiorcę końcowego energii elektrycznej obowiązek złożenia w terminie 28 dni od dnia wejścia jej w życie przedsiębiorstwu energetycznemu (wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu obecnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej), oświadczenia o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 5 ust. 1a pkt 2–5 przedmiotowej ustawy. Termin składania powyższego oświadczenia upływa w dn. 27 lipca 2019 r.

Złożenie ww. oświadczenia jest niezbędne do dokonania przez spółkę obrotu energią elektryczną rozliczeń cen energii obowiązujących na dzień 30 czerwca 2018 r., w okresie od dn. 1 stycznia do dn. 31 grudnia 2019 roku. W przypadku gdy odbiorca końcowy nie złoży takiego oświadczenia, obniżona cena energii elektrycznej zostanie zastosowana tylko dla rozliczeń w okresie od dn. 1 stycznia do dn. 30 czerwca 2019 r. Dalsza procedura postępowania w zakresie powyższych rozliczeń zostanie określona w stosownym rozporządzeniu do ustawy, które powinno się ukazać w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Jak dojechać